Kleu­ren die je ener­gie, har­mo­nie en kracht ge­ven

Wil jij je dag vol po­wer be­gin­nen? Schil­der je muur geel en trek je ro­de pak aan. Een beet­je kleur kan na­me­lijk een gro­te veran­de­ring in je da­ge­lijk­se stem­ming bren­gen. Gloss ging op on­der­zoek uit en ont­dek­te wel­ke kleur nou wat pre­cies doet.

Gloss - - Inhoud -

Kleu­ren be­ïn­vloe­den ons den­ken en voe­len. “We ne­men de kleu­ren niet al­leen waar met on­ze ogen, maar ook met on­ze huid”, ver­telt kleu­ren­ex­pert An­na Lu­cia. “Uit ver­schil­len­de on­der­zoe­ken met blin­den is ge­ble­ken dat wan­neer zij een ro­de sjaal over hun schou­ders kre­gen, de hart­slag in hun pols steeg. Bij het dra­gen van een blau­we sjaal nam de hart­slag in de pols juist af. Bo­ven­dien er­vaar je een rood ge­schil­der­de ka­mer 2 tot 3 gra­den war­mer dan een blauw ge­schil­der­de ka­mer. En wist je dat men­sen die een lan­ge­re pe­ri­o­de in een mo­no­chro­me om­ge­ving le­ven, (bij­voor­beeld op het noord­pool­ge­bied), va­ker last heb­ben van psy­chi­sche pro­ble­men? Kleu­ren heb­ben dus over­dui­de­lijk in­vloed op on­ze psy­che. Wie de wer­king van kleu­ren kent, kan dit weer ge­brui­ken om met meer ver­trou­wen en voor­al vro­lij­ker, moe­di­ger en meer ont­span­nen door het le­ven te gaan.” Is het je wel eens op­ge­val­len dat ou­de­re men­sen vaak bei­ge kle­ding dra­gen? Dit heeft te ma­ken met de toe­ne­men­de angst en on­ze­ker­he­den op la­te­re leef­tijd. Door war­me aard­tin­ten te dra­gen, zo­als bij­voor­beeld bei­ge, voel je je wat meer be­schermd, als­of iets je om­helst. “Voor­al on­ze­ke­re men­sen kun­nen er­van pro te­ren om de­ze tin­ten in hun in­te­ri­eur, maar ook in hun kle­ding­stijl toe te pas­sen. Ga voor kleu­ren als bruin, bei­ge of warm wijn­rood. De­ze kleu­ren ge­ven ze­ker­heid en kracht. Het gaat er bo­ven­dien niet om dat je ang­sten ver­kropt, maar

je moet de moed heb­ben om de da­ge­lijk­se uit­da­gin­gen aan te gaan”, ver­telt An­na Lu­cia. Zorg er­voor dat el­ke kleur een ac­tie­ve te­gen­spe­ler krijgt. Door de juis­te kleu­ren­com­bi­na­tie te ge­brui­ken, krijg je nóg meer ener­gie en kracht. Wist je dat een hel­der­ro­de sjaal in com­bi­na­tie met een crè­me­kleu­ri­ge jurk kan hel­pen bij plan­ken­koorts? Wie lijdt aan nacht­mer­ries, doet er goed aan om in de slaap­ka­mer ge­bruik te ma­ken van bruin- en va­nil­le tin­ten. En ver­ze­ke­rings­maat­schap­pij­en gaan niet voor niets vaak voor de kleur blauw, met de­ze kleur ko­men ze be­trouw­baar­der over. Wij heb­ben ver­schil­len­de kleur­com­bi­na­ties en kleu­ren met een bij­zon­de­re wer­king voor je op een rij ge­zet.

Bei­ge en oker­kleu­ri­ge meu­bels kal­me­ren

Zorg voor op­val­len­de ac­cen­ten. Een oker-brui­ne bank krijgt wat meer pit door hem aan te kle­den met ro­de kus­sens, in com­bi­na­tie met bij­voor­beeld een licht­blauw pla­fond en een ho­ge groe­ne ka­mer­plant.

Ge­le en gou­den ac­cen­ten bren­gen zon­ne­schijn in je le­ven

Al­leen een geel ge­schil­der­de stoel kan al vol­doen­de zijn. De kleur maakt je blij en geeft een ge­voel van warm­te. Het doet je te­rug­den­ken aan die heer­lij­ke zon­va­kan­tie! Wil je el­ke och­tend wak­ker wor­den met een ge­voel dat je de he­le we­reld aan kan? Schil­der dan je slaap­ka­mer­muur geel, zo kan vi­ta­li­teit niet missen!

Ge­bruik geen hel­der­rood als ac­cent, als je ang­sten hebt

De fel­ro­de kleur wordt vaak ge­as­so­ci­eerd met ge­vaar, wat ang­sten juist weer naar bo­ven kan ha­len. Hoe­wel, rood zorgt wel voor een ho­ger ener­gie­le­vel (han­dig voor in de slaap­ka­mer …)

In de slaap­ka­mer heeft een mix van ro­ze, bruin en va­nil­le een kal­me­rend e ect

Maak daar­bij ge­bruik van glad­de stof­fen zo­als lin­nen, ka­toen en zij­de.

Voor in de eet­ka­mer zijn oran­je, wit of hel­der­groen goe­de keu­zes

De­ze com­bi­na­tie brengt even­wicht in de stof­wis­se­ling, die voor­al bij ang­sti­ge men­sen vaak ver­stoord is.

Oran­je werkt goed te­gen stress

Het doet ons (te­rug)den­ken aan een ge­zel­lig kamp­vuur of een prach­ti­ge zons­on­der­gang. Heer­lij­ke mo­men­ten dus, en juist daar­door zorgt oran­je voor op­wek- king en ener­gie. Bo­ven­dien be­vor­dert het de aan­maak van en­dor nes en ver­hoogt het je li­chaams­tem­pe­ra­tuur.

Blauw kal­meert en kan je ang­sten ver­min­de­ren

De adre­na­li­ne aan­maak wordt ge­remd en de hart­slag ver­traagt. Van na­tu­re heeft blauw al een ont­span­nen­de wer­king, denk maar eens aan een hel­der­blau­we zee … Sol­li­ci­ta­tie­ge­sprek voor de boeg? Trek wat blauws aan. Blauw straalt na­me­lijk ook be­trouw­baar­heid en kracht uit.

Groen be­zorgt ge­stres­te men­sen har­mo­nie en vre­de

De kleur staat dicht bij de na­tuur en zorgt voor een re­lax­te en ver­fris­sen­de sfeer. Com­bi­neer het met een ro­de kleur en je zult mer­ken dat je zor­gen ver­lich­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.