10 be­wij­zen dat je al hebt ge­leefd

Roep niet te snel dat er geen le­ven na de dood be­staat, want de­ze te­ke­nen wij­zen er­op dat zelfs jij een vo­rig le­ven hebt!

Gloss - - Inhoud -

De Ame­ri­kaan­se arts Duncan Mac­dou­gall be­sloot in 1907 om het ge­wicht van zijn pa­ti­ën­ten te me­ten vóór­dat ze dood­gin­gen en na­dat ze dood­gin­gen. Wat bleek: op het mo­ment van ster­ven ver­liest het li­chaam 21 gram.

De mo­der­ne we­ten­schap­pers be­ves­ti­gen dit, zo­als Dr. Mi­chael Kö­nig: “Wan­neer de ziel het li­chaam ver­laat, wordt het li­chaam lich­ter. De dood houdt ei­gen­lijk in dat ons li­chaam ‘dood’ is en we hem moe­ten ver­la­ten, maar on­ze ziel, die is on­ster­fe­lijk. Daar­om houdt de we­ten­schap zich van­af 1960 be­zig met het ver­ken­nen van de ziels­ver­hui­zing. De Ca­na­de­se psy­chi­a­ter Ian Ste­ven­son werd erg be­kend om­dat hij meer dan 1000 re­ïn­car­na­tie ge­val­len bij kin­de­ren, die her­in­ne­rin­gen aan vo­ri­ge le­vens had­den, ont­dek­te. In twee­der­de van de ge­val­len kon de per­soon wor­den ge­ï­den­ti­fi­ceerd, die het kind in het le­ven daar­voor was. Ook de Ame­ri­kaan­se psy­chi­a­ter Jim Tuc­ker hield zich be­zig met de ziels­ver­hui­zing en schreef er het boek Re­turn to Li­ve over. Vol­gens de ken­nis van nu is het dus heel goed mo­ge­lijk dat ook jij al eens ge­leefd hebt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.