Zo krijg jij ook sexappeal!

Gloss - - Lifestyle -

1. Hou van je im­per­fec­ties

On­ze­ker over je klei­ne bor­sten? Kijk naar de ko­nin­gin van Bar­ba­dos die op het strand is op­ge­groeid en waar­schijn­lijk voor haar vier­de le­vens­jaar al een over­wel­di­gen­de hoe­veel­heid si­li­co­nen heeft ge­zien. Er is nie­mand sexy­er dan Ri­han­na met een A-cup.

2. Laat je pol­sen zien

Niet al­leen zijn ze heel sexy maar de klie­ren in je pol­sen sto­ten fe­ro­mo­nen uit waar man­nen zich enorm door aan­ge­trok­ken voe­len. Ex­tra tip: ver­geet par­fum.

3. Draag com­for­ta­be­le kle­ding

Ver­mijd al­les waar­in je niet kunt lo­pen, zit­ten, eten of ade­men. Jim­my Choo’s waar je niet op kunt lo­pen? Niet sexy. Een Do­na­tel­la die je de adem be­neemt? Een syn­the­tisch shirtje waar je jeuk van krijgt? Laat het han­gen. Als je je com­for­ta­bel voelt in je kle­ding, zit je lek­ker in je vel.

4. Laag­jes

Bam­bi-ogen zijn sexy, vlie­gen­po­ten zijn het niet. Wil je los­gaan met mas­ca­ra, ver­geet dan niet je wim­pers te kam­men met een bor­stel­tje. Je oog­op­slag moet sexy zijn, maar niet zo dra­ma­tisch dat het een kerk­hof van in­sec­ten lijkt.

5. Neer­waart­se hond

Vol­gens een on­der­zoek van Jour­nal of Sexu­al Me­di­ci­ne voe­len vrou­wen zich sexy­er als ze re­gel­ma­tig aan yo­ga doen. Niet al­leen om­dat je lijf zo lek­ker soe­pel wordt van een co­bra of spin­nen­de poes, maar om­dat je je er ook ge­luk­ki­ger door voelt. En niets is zo sexy als een ge­luk­ki­ge vrouw.

6. Lach om je­zelf

En om an­de­ren, en om al­les om je heen, als de si­tu­a­tie er naar is. Hu­mor is aan­trek­ke­lijk. Neem je­zelf niet te se­ri­eus en lach. Los van het feit dat vrou­wen met hu­mor heel sexy zijn, wor­den vrou­wen die la­chen aan­trek­ke­lij­ker ge­von­den.

7. Co­me un­do­ne

Je hoeft niet met­een de vi­deo­clip van Rob­bie Wil­li­ams na te spe­len maar een beet­je ‘mor­ning after’ maakt je ra­zend aan­trek­ke­lijk. Gooi een ex­tra knoop­je los, breng je eye­li­ner een beet­je slor­dig aan en ver­schijn met ex­tra wild ‘net-uit­bed’ haar.

8. Raak hem aan

Ie­mand aan­ra­ken ver­raadt zelf­ver­trou­wen én cre­ëert in­ti­mi­teit. Raak hem aan als je hem ge­dag zegt of leg je hand op zijn arm als je het even heel erg met hem eens bent.

9. No strings at­ta­ched

In­ves­teer in goed, on­zicht­baar, on­der­goed. Een string die bo­ven je broek uit­piept, is nooit sexy. Een string die zicht­baar is on­der je broek, ook niet.

10. Ga uit met je vrien­din­nen

Tay­lor Swift heeft geen sexappeal en hoe lost zij het op? Zij gaat uit met haar vrien­din­nen. Een vrouw die om­ringd is door leu­ke an­de­re vrou­wen, wordt van­zelf leu­ker én wordt leu­ker ge­von­den.

11. Maak oog­con­tact

Kijk men­sen aan met wie je praat. Het toont in­te­res­se en zelf­ver­trou­wen, twee din­gen die on­mis­baar zijn voor een ste­vi­ge stoot sexappeal.

12. Slim is sexy

Dom­me bim­bo’s zijn waar­schijn­lijk zeer ge­schikt voor een one night stand waar­bij een man hoopt dat ze na ge­bruik de weg naar huis te­rug we­ten te vin­den. Wil hij ze nog een keer zien? Hell no. Een vrouw die on­der­hou­dend kan pra­ten over boe­ken, lms, een nieu­we mo­tor of fei­ten over het mi­li­eu die je nog niet wist, houdt de aan­dacht vast.

13. Blow it, ba­by

Be­yon­cé snapt het al ja­ren. Ver­geet dia­man­ten, wind­ma­chi­nes zijn een girl’s best friend. Wap­pe­ren­de ha­ren, los­se ha­ren, een lok­je dat hier en daar los schiet zijn zo veel sexy­er dan dat per­fec­te kap­sel dat met een bus haar­lak op zijn plek wordt ge­hou­den.

14. Clas­sy com­for­ta­bel

Als de stel­re­gel ‘hoe blo­ter, hoe be­ter’ op zou gaan was Kim Kar­das­hi­an de ko­nin­gin van het sexappeal. Laag de­col­le­té, loei­strak shirtje en su­per­kor­te shorts zijn de uni­for­men van de whi­te-trash-bit­ches en al­leen amu­sant als ze ge­paard gaan met acryl na­gels, ex­ten­si­ons en sti­let­to’s van een schaam­te­loos merk. Draai het om. Clas­sy met een sexy twist. Met een toe e blo­te huid om het span­nend te ma­ken.

15. Lang­zaam aan

Goed ad­vies voor seks, stret­chen, ko­ken en het le­ven in het al­ge­meen, maar in dit ge­val be­doe­len we het an­ders: praat lang­za­mer. Vrou­wen heb­ben de nei­ging om in een ge­sprek met een man snel­ler te gaan pra­ten om hem te boei­en maar be­rei­ken daar pre­cies het te­gen­over­ge­stel­de re­sul­taat mee. Neem de tijd, zeg wat je wilt zeg­gen en vul geen leeg­tes op om­dat je bang bent voor de stil­te. Wil je echt los gaan? Laat je stem dan een klein oc­taa e da­len. We ho­ren graag het re­sul­taat.

16. Laat je wenk­brau­wen met rust

Er is geen man, we her­ha­len, geen man die van ge­scho­ren en weer op­ge­te­ken­de wenk­brau­wen houdt. Dun­ne boog­jes zijn ja­ren ze­ven­tig, ste­vi­ge wenk­brau­wen zijn van nu. Haal wil­de haar­tjes die ver bui­ten de boog schie­ten weg, en laat de rest met rust. Nog een over­tui­gend ar­gu­ment? Vol­le wenk­brau­wen wor­den als jeug­dig ge­zien. Maar dan wel de ech­te, niet de­ge­ne die met een pot­lood of lik­je verf zijn aan­ge­bracht.

17. Koop een mooie bril

We be­rei­ken al­le­maal dat punt in ons le­ven waar­in we de car­p­ac­cio niet meer van de cap­puc­ci­no kun­nen on­der­schei­den op de me­nu­kaart en dat is het mo­ment waar­op een lees­bril on­der­deel wordt van je be­staan. Ac­cep­teer het, om­hels het en til het naar het vol­gen­de ni­veau. Want niets zegt: ik hou van me­zelf en ben op ie­de­re leef­tijd chic, clas­sy en com­for­ta­bel met me­zelf als een Cha­nel die uit een doos­je wordt ge­to­verd en je voor een paar se­con­den die span­nen­de se­cre­ta­res­se-look geeft. Par­don, se­cre­ta­res­se? Di­rec­teur, be­doe­len we, na­tuur­lijk.

18. Pas­sie

Niet al­leen in bed, maar ook daar­bui­ten. Een vrouw die ge­pas­si­o­neerd is over haar werk, haar hob­by en je op zon­dag­och­tend af­belt om­dat de gol­ven zo hoog zijn dat ze écht moet gaan sur­fen, is woest aan­trek­ke­lijk.

19. Kar­ma is een ko­nin­gin

Er is niets waar man­nen zo hard voor op de vlucht slaan als vij­an­di­ge vrou­wen. Je kent ze wel; ru­zie met de buur­vrouw en met fa­mi­lie­di­ners moet ze al­tijd stra­te­gisch ver weg aan ta­fel ge­plaatst wor­den om rond­vlie­gend ser­vies te voor­ko­men. Ver­geef je vij­an­den, sta bo­ven ru­zies en ga er­van uit dat kar­ma geen kreng is, maar een ko­nin­gin dat er van­zelf wel voor zorgt dat ie­der­een die jou ooit wat heeft aan­ge­daan, zijn of haar ver­dien­de straf krijgt. Zo, dat is ge­re­geld, en dan kun jij ver­der met je le­ven, zon­der boos­heid, fronsech­te rim­pels of scheld­par­tij­en die nooit, we her­ha­len, nooit sexy zijn. Wil je toch vech­ten, kies dan iets met een mod­der­bad.

20. Net­te meis­jes schrij­ven geen ge­schie­de­nis

‘Well be­ha­ved wo­men ra­re­ly ma­ke his­to­ry’, is een be­roem­de uit­spraak van Lau­rel That­cher Ul­rich. En ook: vrou­wen heb­ben geen tijd om in hun dag­boek te schrij­ven, zij zijn na­me­lijk te druk met lé­ven. Gooi je pen aan de kant, je haar los ga er op uit en schrijf ge­schie­de­nis!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.