Al­fa bees­ten

Gloss - - Lifestyle -

Vol­gens het ar­ti­kel op blad­zij­de 74 be­gin je pas op je veer­tig­ste aan je le­ven, om­dat je daar­voor al­les her­haalt uit je vo­ri­ge le­ven. Waar­schijn­lijk was ik in mijn vo­ri­ge le­ven een psy­cho­loog en is dat de re­den dat ik dat be­roep in dit le­ven tot mijn veer­tig­ste heb uit­ge­voerd. Nou kan ik on­ge­loo ijk slecht te­gen zei­kerds, zeu­ren, men­sen die het één zeg­gen en het an­der doen en voor­al de­ge­nen die van al­les be­lo­ven, maar het niet waar­ma­ken. Een psy­cho­loog en men­sen die er voor­al van hou­den om over zich­zelf te pra­ten zon­der in ac­tie ko­men is een las­ti­ge com­bi­na­tie. Heel ge­wel­dig voor je bank­re­ke­ning, maar ik werd er plaats­ver­van­gend wan­ho­pig van. Niet al­leen ik, trou­wens, in de ja­ren dat ik stel­len te­gen­over me had, bleek het niet na­ko­men van be­lof­tes en oe­ver­loos plan­nen sme­den zon­der dat ze ooit wer­den uit­ge­voerd een bron van el­len­de in een hu­we­lijk te zijn. Na mijn vijf­tig­ste kreeg ik nog meer be­grip voor we­reld­ster­ren als Meryl Streep en Helen Mir­ren die on­om­won­den stel­len dat ze va­ker fuck o had­den moe­ten zeg­gen te­gen men­sen die het le­ven uit je zui­gen. Vrou­wen rond hun vijf­tig­ste heb­ben in ver­hou­ding min­der oes­tro­geen en meer tes­tos­te­ron in hun lijf en dat ver­klaart hun toe­ne­men­de be­hoef­te aan min­der bull­shit en meer ac­tie. Je bent wat je aan­trekt, ten­slot­te. Vol­gens we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek ac­ti­veert het pra­ten over een voor­ne­men het­zelf­de ge­bied in je her­se­nen als het daad­wer­ke­lijk uit­voe­ren er­van. Door er over te pra­ten geef je je li­chaam het ge­voel dat je het al ge­daan hebt. Leuk als het gaat om de Mount Everest te be­klim­men of zon­der zwem­vest over de Franklin Ri­ver te raf­ten, maar voor de rest zet het al­le­maal zo wei­nig zo­den aan de dijk. Het zijn waar­schijn­lijk pre­cies die hor­mo­nen en het feit dat we al tien jaar suc­ces­vol on­ze vo­ri­ge le­vens heb­ben af­ge­rond dat ik, bij me­zelf en mijn fab fty sis­ters, een groei­en­de voor­keur be­speur voor al­fa-man­nen. Je weet wel, de men­se­lij­ke va­ri­ant op de lei­ders uit het die­ren­rijk die zon­der eni­ge dis­cus­sie de baas zijn van een he­le groep. Nou is er één be­lang­rijk ver­schil tus­sen de he­ren en de haan­tjes: bij de bees­ten draait het om af­me­tin­gen en spier­mas­sa, bij de men­sen zijn de man­nen die in­tel­li­gent en so­ci­aal zijn de sterk­ste. Die we­ten wat ze moe­ten zeg­gen en wan­neer ze hun mond moe­ten hou­den. Geen plan­nen be­spre­ken maar pres­ta­ties ver­mel­den. Klinkt goed, al­le­maal. Maar als ik er dan toch in al­le eer­lijk­heid wat aan toe mag voe­gen, dan graag een al­fa die groot en breed is vorm­ge­ge­ven. Met lich­te ogen en la­ge stem. Voor het beest in de vrouw.

Ka­th­leen Vael is foun­der van NYBF Cos­me­tics (www.nybf.nl) en heeft zelf in­mid­dels ook de vijf­tig be­reikt. Ie­de­re maand geeft ze haar vi­sie op het le­ven van de 50+ vrouw.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.