La­dy Di

20 jaar na ‘Pa­rijs’

Gloss - - Inhoud -

Met haar raad­sel­ach­ti­ge al­lu­re werd prin­ses Di­a­na niet al­leen de meest ge­fo­to­gra­feer­de vrouw van de we­reld, maar ook de meest in­vloed­rij­ke mo­de-icoon van de laat­ste eeuw.

Haar bui­ten­ge­wo­ne trans­for­ma­tie van ver­le­gen meis­je zo­als ze be­kend stond, tot een zelf­ver­ze­ker­de, chi­que trend­set­ter, is nu nog steeds een fas­ci­ne­rend on­der werp van ge­sprek, zelfs nu nog twin­tig jaar na haar dood. In de be­gin­fa­se van haar ver­ke­ring met de Prin­ce of Wa­les be­gon de ne­gen­tien­ja­ri­ge La­dy Di­a­na Spen­cer haar nieu­we pu­blie­ke rol als een ver­le­gen, blo­zen­de as­sis­tent ver­pleeg­ster, een ‘up­per­class’ sno­bis­tisch meis­je met een voor­keur voor hoog­ge­slo­ten bloes­jes met ru­ches en bloe­men­mo­tie­ven, lan­ge rok­ken, plat­te schoe­nen en pa­rel­ket­tin­gen. Ech­ter, na haar ver­lo­ving en haar hu­we­lijk, ver­an­der­de haar niet-span­nen­de kleding in een clas­sy ei­gen kle­ding­stijl met een ‘tou­che of gla­mour’. Ter­wijl het mo­de-ad­vies van de ex­perts werk­te als een ka­ta­ly­sa­tor voor haar aan­ge­bo­ren ge­voel van stijl. Met een ba­sis­gar­de­ro­be van slank ge­sne­den man­tel­pak­jes van haar fa­vo­rie­te ont­wer­pers als Ca­ther­i­ne Wal­ker en ro­man­ti­sche avond­jur­ken van Bel­l­vil­le Sas­soon and the Ema­nu­els, be­paal­de zij in toe­ne­men­de ma­te de spot­lights.

“Di­a­na had een ei­gen kle­ding­stijl met een ‘touch of gla­mour’”

Pas­sie voor hoe­den

In de ja­ren tach­tig baan­de Di­a­na een weg voor ‘The big hair’, de bre­de schou­der­vul­lin­gen en de ‘Dy­nasty Sty­le Gla­mour’. Ge­lijk­tij­dig be­paal­de ze een trend met haar bru­ta­le uit­spra­ken. Dit was de pe­ri­o­de dat ze ook de uit­ster­ven­de hoe­den­in­du­strie weer nieuw le­ven in­blies met het dra­gen van breed ge­ran­de hoe­den in de vorm van vlie­gen­de scho­tels en de be­ken­de ‘pill­box’ cre­a­ties. Di­a­na maak­te met haar pas­sie voor hoe­den dit tot een wa­re ra­ge. In de ne­gen­ti­ger ja­ren was haar in­vloed als een we­reld­lei­der op het ge­bied van mo­de on­be­twist­baar. Bui­ten­ge­woon vol zelf­ver­trou­wen, met een vleug­je ver­fij­ning, wer­den haar ‘looks’ steeds ge­stroom­lijn­der. Jurk­jes van ont­wer­pers zo­als Jac­ques Aza­g­ury, Ca­ther­i­ne Wal­ker en Vic­tor Edel­stein wa­ren haar fa­vo­riet.

“Di­a­na was het eer­ste lid van het ko­nings­huis die al­le re­gels door­brak”

Sexy cock­tail jurk­je

Na haar schei­ding van prins Char­les om­arm­de ze in­ter­na­ti­o­na­le ont­wer­pers als Versa­ce en La Croix en liet merk­baar haar kleding voor zich­zelf spre­ken. Di­a­na ge­bruik­te haar gar­de­ro­be als een krach­tig mid­del voor com­mu­ni­ca­tie. Wie kan ooit ver­ge­ten hoe Di­a­na de aan­dacht trok van de me­dia na­dat Char­les zijn on­trouw er­ken­de op tv, door het dra­gen van een sexy zwar­te cock­tail­jurk van Chris­ti­na Stam­bo­li­an. Zo­als haar fa­vo­rie­te ont­wer­per Jac­ques Aza­g­ury ooit zei: “Zij was een mooie, in­ne­men­de vrouw en het zal een he­le tijd du­ren voor­dat we ooit weer ie­mand zul­len zien zo­als La­dy Di.”

Het is dui­de­lijk, Di­a­na’s cha­ris­ma en haar mo­de­stijl blij­ven voort­le­ven tot op de dag van van­daag.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.