Wat je outfit over jou verraadt

Sla de deu­ren van je kle­ding­kast open en neem er eens een ob­jec­tief kijk­je in. Wed­den dat er één kleur of een be­paald soort kle­ding­stuk over­heerst?! Dit komt door­dat je ka­rak­ter be­paalt wel­ke kleur kleding én wat voor kleding je het meest draagt. Je out t

Gloss - - Inhoud -

Muur­bloem­pje

Jij draagt dag op dag de­zelf­de kleur­lo­ze out ts, om­dat je ei­gen­lijk niet weet wat je echt goed staat. Bo­ven­dien hoef jij niet zo no­dig op te val­len. Je streeft er­naar om geen fou­ten te ma­ken, al­leen kan dit lei­den tot een le­ven­lo­ze en pas- sie­lo­ze gar­de­ro­be. Tip: com­bi­neer een een­vou­di­ge out t met een op­val­lend ac­ces­soi­re! Zo sta je niet in het mid­del­punt van de be­lang­stel­ling van­we­ge je out t, maar geef je wel wat pas­sie aan het ge­heel.

De work­a­ho­lic

Jij weet hoe je je moet kle­den op je werk! Al­leen, een­maal thuis blijf je in je werk­out t rond­lo­pen. Je baan is be­lang­rijk voor je iden­ti­teit, maar je moet le­ren om niet te wer­ken wan­neer je niet op je werk bent. Er zijn nog veel meer din­gen die je ma­ken tot wie je bent! Het eni­ge wat jij nu nog moet doen, is er­ach­ter ko­men wel­ke din­gen dat zijn. Pas wan­neer je dat weet, kun je je echt pas­send kle­den.

Fo­re­ver young

De mi­ni rok­jes en jurk­jes die je 20 jaar ge­le­den droeg, draag je nog steeds met ple­zier. Ook het le­nen van kle­ding­stuk­ken van je tie­ner­doch­ter is voor jou geen pro­bleem. Men­sen die zich jon­ger kle­den dan dat ze zijn, zijn bang voor het ou­der wor­den. Maar juist door je jon­ger te kle­den, lijk je op een pa­ra­doxa­le wij­ze ou­der dan dat je wer­ke­lijk bent! Is er een vrouw van on­ge­veer de­zelf­de leef­tijd als jij­zelf, waar­van je de kle­ding­stijl he­le­maal mooi vindt? Laat je door haar in­spi­re­ren!

De moe­der

Je ge­he­le gar­de­ro­be is te om­schrij­ven als ‘prak­tisch’. Veel moe­ders heb­ben de nei­ging om het he­le huis­hou­den op zich te ne­men, en o eren hun ei­gen be­hoef­tes daar­bij op of ver­ge­ten het. Maar zelfs een moe­der mag zich als een aan­trek­ke­lij­ke vrouw kle­den hoor! Ga voor wat klei­ne, ro­de ac­cen­ten in je kleding of ac­ces­soi­res. Het maakt je ge­lijk een stuk vrou­we­lij­ker.

De ver­za­me­laar

In jouw kast hangt wer­ke­lijk al­les wat je ooit ge­kocht hebt. Kast uit­mes­ten? Wel­nee! Je vindt het las­tig om van din­gen ‘af­scheid’ te ne­men. Vaak komt dit door het on­ver­mo­gen om be­slis­sin­gen te ne­men. Pro­beer af en toe je kast te or­de­nen en af­scheid te ne­men van kle­ding­stuk­ken die je al lan­ger dan een jaar niet ge­dra­gen hebt. Gro­te kans dat je ze toch nooit meer aan­doet.

De per­mis­sie­ve

Een mi­ni­rok ge­com­bi­neerd met een top van hals tot na­vel vind je leuk om te dra­gen en je be­grijpt niet dat de­ze out t op je werk niet goed over­komt. Wel­ke vrouw houdt er im­mers niet van om be­won­derd te wor­den en zich aan­trek­ke­lijk te voe­len? Al­leen; weet dat te­veel huid een schreeuw om aan­dacht is. Pro­beer dus een tus­sen­weg te vin­den.

De sho­pa­ho­lic

Hangt jouw kast bom­vol met pas aan­ge­schaf­te kleding? Het ko­pen van een kle­ding­stuk voelt voor jou het­zelf­de als wan­neer je een dik­ke schat hebt ont­dekt. Shop­pen is echt een hob­by van je ge­wor­den. Pas wel op, te­veel win­ke­len kan een ver­sla­ving ont­wik­ke­len. Het aan­scha en van een kle­ding­stuk ac­ti­veert na­me­lijk het be­lo­nings­sys­teem in de her­se­nen.

De merk­ver­slaaf­de

Je voelt je al­leen com­for­ta­bel als je van top tot teen in de­sig­ner­kle­ding bent ge­kleed. Zon­der een pak van Marc Cain of een tas van Cha­nel ga je niet graag de deur uit. Te­gen een paar de­sig­ner­stuk­ken is na­tuur­lijk geen be­zwaar, toch kan het een te­ken zijn dat je een ge­brek aan zelf­ver­trou­wen pro­beert te ver­ber­gen. Ze­ker wan­neer je het merk draagt, om­dat ie­der­een het draagt en je het an­ders nooit zou ko­pen.

De spie­ge­l­ont­wij­ker

Je vindt je­zelf niet mooi en pro­beert je te ver­ber­gen in vorm­lo­ze en meest­al zwar­te kleding. Doe net als­of je van je li­chaam houdt, en kleed je ook zo. Ont­hou dat ie­der­een wel iets aan haar li­chaam niet mooi vindt.

“Je bent wat je draagt”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.