Als je nieu­we lief­de nog mid­den in een schei­ding zit

Het is een rol waar ie­de­re ac­tri­ce graag haar tan­den in­zet. Die van ‘the other wo­man’, de vrouw die een re­la­tie heeft met de man die zijn echt­schei­ding heeft aan­ge­vraagd. In wer­ke­lijk­heid is het een rol waar wei­nig vrou­wen ge­luk­kig van wor­den. Ter­wijl hij

Gloss - - Inhoud -

Wat je dan moet doen

Ik hou er­van om de slech­te vrouw te spe­len”, zegt Ka­te Beck­in­sa­le. “Het is ge­com­pli­ceerd, ge­vaar­lijk en in­te­res­sant.” Meryl Streep, de ko­nin­gin van ka­rak­ter­rol­len, is het met haar jon­ge­re col­le­ga eens. “Geef me een vrouw die in de war is, een moor­de­na­res, een schi­zo­freen of een sexy ver­schij­ning die de echt­ge­noot van een huis­vrouw af­pakt, dan kan de lol echt be­gin­nen.” Wat voor een A-lis­ter mis­schien de rol van haar le­ven is, is het een rol waar wei­nig vrou­wen in het da­ge­lijk­se le­ven op zit­ten te wach­ten. Hol­ly­wood heeft er een term voor: the other wo­man. Het is de cli­ché­ver­schij­ning van de vrouw die zon­der eni­ge scru­pu­les de man van haar be­geer­te met hand­boei­en aan het bed vast­klinkt, ter­wijl ze hem vak­kun­dig naar een hoog­te­punt be­rijdt en hem vlak voor zijn or­gas­me laat be­lo­ven dat hij nu voor al­tijd van haar is. Het beeld heeft wei­nig met de re­a­li­teit te ma­ken. Na­tuur­lijk, man­nen ge­noeg die, on­ge­hin­derd door een trouw­ring, zich door een heks met een le­gen­da­risch li­bi­do la­ten ver­lei­den, maar dat blijkt zel­den de vrouw te zijn waar een man zijn vrouw ook echt voor ver­laat. Het zijn de vrou­wen die op meer dan al­leen sek­su­eel ge­bied een match zijn waar­voor een man be­reid is zich de toorn van de wet­te­lij­ke echt­ge­no­te op de hals te ha­len. Hoog tijd om een nieu­we ka­rak­ter­rol te in­tro­du­ce­ren. Die van de vrouw die, zon­der dat het haar be­doe­ling was, ver­liefd werd op een ge­trouw­de man en na­dat het we­der­zijds bleek, op zoek is naar de re­gels van het spel waar nau­we­lijks aan­wij­zin­gen voor te vin­den zijn.

Pu­blie­ke ver­ne­de­ring

Hol­ly­wood maakt zich op voor een nieu­we vecht­schei­ding. De hoofd­per­so­nen zijn Scar­lett Jo­hans­son, haar nieu­we vlam Co­lin Jost en Ro­main Dau­riac, de man waar zij nog of­fi­ci­eel van moet schei­den. Scar­lett is mooi, blond, suc­ces­vol en ver­liefd ge­wor­den op een man waar ze niet mee ge­trouwd was, waar­mee Co­lin in één klap ‘the other man’ is ge­wor­den. Hoe­wel Ro­main al­le truc­jes uit de kast trekt die ka­rak­te­ris­tiek zijn voor de ver­la­ten vrouw, krijgt Co­lin nau­we­lijks ver­wij­ten over zich heen. Als je niet mans ge­noeg bent om een vrouw als Scar­lett bij je te hou­den, ver­dien je ken­ne­lijk niet het me­de­le­ven dat hem was toe­be­deeld als hij de ver­la­ten vrouw was ge­weest. Ro­main vecht de voog­dij aan en dreigt hun doch­ter­tje mee te ne­men naar Frank­rijk. Scar­lett gaat met de si­tu­a­tie om zo­als een di­va dat hoort te doen. Ze zegt geen on­ver­to­gen woord over de man die bin­nen­kort een bios­coop­kaart­je moet ko­pen om haar te zien en geeft een ver­kla­ring af dat ze hoopt op een keu­ri­ge af­wik­ke­ling van de za­ken, zo­dat haar doch­ter­tje la­ter nooit last van zal krij­gen van de echt­schei­ding van haar ou­ders. “Op een dag zal ze al­les kun­nen le­zen, wat nu ge­zegd wordt”, zegt Scar­lett. “En dat is voor mij re­den om geen pri­vé-de­tails prijs te ge­ven.” Ver­stan­di­ge woor­den van de vrouw die ze­ven jaar ge­le­den al door had dat je ui­terst voor­zich­tig moet zijn in lief­des­za­ken waar een der­de bij be­trok­ken is. Want in 2007 werd ze ver­liefd op haar eer­ste echt­ge­noot, Ry­an Rey­nolds, die toen ver­loofd was met Ala­nis Mo­ris­set­te. De of­fi­ci­ë­le ver­sie is dat de vonk tus­sen Scar­lett en Ry­an pas na de­ze breuk over­sloeg, maar voor wie dat ge­looft is het hoog tijd om de Dis­ney-klas­sie­kers in te rui­len voor wat re­a­lis­ti­sche­re film­avond­jes. Ala­nis stem­de on­der druk van hun ge­za­men­lij­ke pers­agen­ten toe een ge­za­men­lij­ke ver­kla­ring die ‘we gaan uit el­kaar en wil­len het graag in pri­vé-sfeer hou­den’ luid­de en co­de­taal was voor ‘hij gaat bij me weg en ik ga hem pu­blie­ke­lijk ver­ne­de­ren’ waar­na ze het num­mer Torch voor hem schreef. Voor ie­der­een die de hit You Oughta Know

“Meer dan 95% van de man­nen heeft al een nieu­we re­la­tie als hij de echt­schei­ding aan­vraagt.”

Bo­ven: Scar­lett met haar bij­na ex­man Ro­main Dau­riac . Links: Haar nieu­we lief­de Jos Duncan.

Ala­nis Mo­ris­set­te en Ry­an Rey­nolds

Bla­ke Li­ve­ly (30) en Ry­an Rey­nolds (40)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.