Leading La­dy

Gloss - - Voorwoord -

Vroe­ger deed ik al­tijd heel erg mijn best om net zo ‘groot’ als mijn gro­te broers te wor­den. Ik zag te­gen ze op en ik had het ge­voel te moe­ten knok­ken om te be­wij­zen dat ik het net zo goed doe als zij. Mijn zus, de oud­ste van ons ge­zin van 5, zag ik al­tijd als de Leading La­dy en vond haar bij­na on­be­reik­baar. Ge­luk­kig is dat ge­voel he­le­maal over en is ze nu ge­woon mijn dier­ba­re zus­sie. Maar dat op­bok­sen te­gen mijn broers, ben ik al­tijd blij­ven doen. Tot­dat mijn va­der een paar jaar ge­le­den te­gen mij zei dat ik daar maar eens mee op moest hou­den: “Je bent mijn mooi­ste wij e waar ik heel erg trots op ben. Wees ge­woon je­zelf, dan ben je krach­tig ge­noeg en je zult zien dat je ner­gens meer te­gen­op hoeft te bok­sen. Maar blijf wel al­tijd knok­ken voor je­zelf en voor die­ge­nen die je lief hebt.” De­ze woor­den koes­ter ik nog steeds en heb ze in mijn hart ge­slo­ten. Leading Ladies stra­len van na­tu­re kracht uit, ge­ven nooit op, heb­ben een dui­de­lijk doel en koes­te­ren hun sek­su­a­li­teit. We heb­ben een aan­tal Leading Ladies op een rij ge­zet en la­ten zien hoe zij de macht grij­pen en wat we daar­van kun­nen le­ren. Ik heb be­won­de­ring voor Eva Ji­nek, die in haar een­tje met haar talk­show haar man­ne­lij­ke col­le­ga’s mak­ke­lijk ach­ter zich laat, door echt haar zelf te zijn en haar ge­dre­ven­heid en pas­sie te la­ten zien en gre­tig is om al­les te wil­len we­ten. Nu ik zelf het tv pro­gram­ma Bub­bels & Boe­ren­kool pre­sen­teer is ze mijn voor­beeld hoe het moet, ter­wijl ik weer op een heel an­de­re ma­nier mijn naam­ge­no­te An­ge­la Mer­kel be­won­der. Ze staat niet be­kend om haar fri­vo­le kle­ding, goed ge­blon­deerd haar of strak­ke ma­ke up maar om haar in­tel­li­gen­tie en nuch­te­re en neu­tra­le ka­rak­ter. Ook Máxi­ma be­wijst dat een beet­je Zuid-ame­ri­kaans bloed een voor­deel is om char­me en do­mi­nan­tie suc­ces­vol met el­kaar te ver­bin­den. Dus als ik nou een beet­je Eva Ji­nek mix met An­ge­la Mer­kel en Máxi­ma, moet het wel goed ko­men. “Als je maar echt je­zelf blijft, dan ben je op je best”, hoor ik mijn lie­ve col­le­ga Chan zeg­gen …

Voor nog meer mooie tas­sen en ac­ces­soi­res ga naar: www.pul­ci­nel­la­mo­da.com

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.