Span­nen­de lief­des­ver­ha­len

Ze ken­nen el­kaar al van­af hun jeugd, maar pas na tus­sen­komst van prin­ses Di­a­na bloeit er iets moois op tus­sen Sa­rah en prins And­rew. De aan­loop naar een bui­ten­ge­woon broos hu­we­lijk.

Gloss - - Voorwoord -

Prins And­rew & Sa­rah Fer­gu­son

Dat hun re­la­tie se­ri­eu­ze vor­men be­gint aan te ne­men, re­a­li­seert Sa­rah Fer­gu­son zich tij­dens de jaar­wis­se­ling van 1985, als prins And­rew haar vraagt hem voort­aan met zijn voor­naam aan te spre­ken. Zes maan­den lang heeft ze hem ‘Sir’ ge­noemd, zo­als het pro­to­col voor­schrijft. Het is een op­val­len­de op­mer­king in haar au­to­bi­o­gra­fie, de twee ken­nen el­kaar im­mers al sinds hun jon­ge ja­ren. Ze zal hem als kind toch niet ook ‘Sir’ heb­ben ge­noemd? Sa­rahs va­der werkt voor de ko­nink­lij­ke fa­mi­lie, als po­lo­ma­na­ger van prins Char­les. Sa­rah (1959) en haar zus Ja­ne be­schou­wen de roy­als als vrien­den van hun ou­ders. Bij po­lo­wed­strij­den ko­men de ge­zin­nen – ook And­rew (1960) en Sa­rah, die on­ge­veer even oud zijn – el­kaar ge­re­geld te­gen. Maar zo­als dat gaat, ver­lie­zen ze el­kaar in de pu­ber­teit uit het oog en uit­ein­de­lijk is het prin­ses Di­a­na die er­voor zorgt dat de twee el­kaar her­ont­dek­ken als ze al­le­bei de leef­tijd heb­ben om te trou­wen. Sa­rah en Di­a­na zijn harts­vrien­din­nen.

Groot­ste en­tree

In ju­ni 1985 wordt Sa­rah – dank­zij Di­a­na – uit­ge­no­digd voor een ver­blijf op Winds­or Cast­le, ter ge­le­gen­heid van de jaar­lijk­se paar­den­ra­ces van As­cot. Tij­dens een lunch zit ze naast prins And­rew, met wie het dui­de­lijk klikt. Zij vindt hem knap en grap­pig, hij vindt haar le­ven­dig en warm. Ze trek­ken een week lang met el­kaar op en daar­na drup­pe­len klei­ne ca­deau­tjes bin­nen bij Sa­rah: een roos uit de pa­leis­tuin, een ro­man­ti­sche brief. Het is het be­gin van een hech­te vriend­schap, die zal uit­groei­en tot meer. Op land­goed San­dring­ham zal ze de jaar­wis­se­ling vie­ren, een in­for­me­le ge­beur­te­nis waar­bij al­leen fa­mi­lie aan­we­zig is. Sa­rah maakt een groot­se en­tree: And­rew geeft haar een drank­je, waar­na ze strui­kelt over de poot van de pi­a­no en de in­houd van het glas over de so­fa gaat. En als ze een re­veren­ce maakt voor de ko­nin­gin schopt ze per on­ge­luk een van de hon­den, die een schreeuw geeft als­of de we­reld ver­gaat. Drie maan­den la­ter wordt de ver­lo­ving be­kend­ge­maakt. Van­af dag één is de le­ven­di­ge ‘Fer­gie’ de lie­ve­ling van de pers. Het con­trast met d es­tij­ve ko­nink­lij­ke fa­mi­lie kan niet gro­ter zijn – bo­ven­dien ligt Di­a­na op dat mo­ment niet zo goed. Al­le schijn­wer­pers rich­ten zich op Sa­rah, die zich na haar hu­we­lijk met And­rew in ju­li 1986 de her­to­gin van York mag noe­men. Ze wordt ge­zien als een fris­se wind en krijgt bij­na­men als ‘Fa­bu­lous Fer­gie’. Sa­rah ge­niet van het war­me bad waar­in ze is te­recht­ge­ko­men.

Kri­tiek op al­les

Maar als het ech­te le­ven als ge­trouw­de vrouw be­gint, valt dat te­gen. And­rew is be­roeps­of­fi­cier bij de ma­ri­ne en is veel van huis. Tij­dens een door­snee­week is hij vijf da­gen weg en twee da­gen thuis, maar in het week­end wordt de echt­ge­noot van Fer­gie prins And­rew, de her­tog van York, met al­le bij­be­ho­ren­de ver­plich­tin­gen. Het erg­ste zijn de mi­li­tai­re mis­sies – zo vecht And­rew in de Fal­k­land­oor­log – waar­bij hij maan­den ach­ter el­kaar weg is. Sa­rah staat over­al al­leen voor, ter­wijl ze zo veel vra­gen heeft over hoe ze zich moet ge­dra­gen. Van de hof­hou­ding heeft ze niets te ver­wach­ten. Ze snapt niet waar­om, maar de ho­ve­lin­gen ge­dra­gen zich ronduit vij­an­dig. Als dan ook nog de pers zich te­gen har keert, ver­dwijnt haar eer­de­re eu­fo­rie al snel. Het be­gint al­le­maal heel sub­tiel. Uit de hon­der­den fo­to’s die wor­den ge­maakt, kiest een krant nu net die ene waar­op ze een gek ge­zicht trekt of waar­op een stuk bloot been is te zien als ze uit een au­to stapt. De eerste af­keu­ren­de com­men­ta­ren ver­schij­nen naar aan­lei­ding van een gein­tje dat ze sa­men met Di­a­na, die weer po­pu­lair is, uit­haalt op As­cot: ze prik­ken een vrien­din met een pa­ra­plu. De pers vraagt zich ‘be­zorgd’ af of Sa­rah een slech­te in­vloed heeft op Di­a­na, im­mers de toe­kom­sti­ge ko­nin­gin. Al snel krijgt ze kri­tiek op al­les, van haar ge­wicht (‘Du­chess of Pork’) tot haar kle­ding en haar moe­der­schap. Als ze in 1988 zwan­ger is van haar eerste doch­ter gaat ze ge­woon ski­ën tij­dens de jaar­lijk­se win­ter­sport­va­kan­tie, waar­na de pers haar er­van be­schul­digt het le­ven van haar on­ge­bo­ren kind in ge­vaar te bren­gen. Zes we­ken na de ge­boor­te zoekt ze And­rew in Au­stra­lië op en laat dan doch­ter Be­a­tri­ce thuis: nu is ze en slech­te moe­der. In de ja­ren waar­in ze ge­trouwd zijn, is And­rew ge­mid­deld maar 42 da­gen per jaar thuis (“Ik ben een prins, dan een ma­ri­ne­of­fi­cier, dan een echt­ge­noot”) en het lukt Sa­rah maar niet haar draai te vin­den: “Te­gen 1989 deel­den we steeds min­der, zijn af­we­zig­heid brak me lang­zaam maar ze­ker op. Een hu­we­lijk draait om klei­ne din­gen, om da­ge­lijk­se mo­men­ten. Zon­der dat had­den we wei­nig om over te pra­ten. De com­mu­ni­ca­tie kwam tot stil­stand. Hoe kon hij we­ten hoe ik me voel­de als ik het nooit ver­tel­de? And­rew en ik leef­den in af­zon­der­lij­ke we­rel­den.”

Hech­te band

Sa­rah en And­rew den­ken er­over te schei­den. Niet om­dat ze niet meer van el­kaar hou­den, maar om­dat Sa­rah aan het ein­de van haar La­tijn is. Zes jaar lang heeft ze ge­pro­beerd te vol­doen aan de ei­sen die het ko­nink­lij­ke le­ven aan haar stelt en heeft ze de vaak kei­har­de kri­tiek van de pers en de vij­and­schap van het hof on­der­gaan. Ze is uit­ge­put. “Het was tijd om mijn le­ven te red­den.” Be­gin 1992 be­slui­ten de twee te gaan schei­den van ta­fel en bed. Ver­vol­gens be­gaat Fer­gie wat ze la­ter zelf ‘een gro­te stom­mi­teit’ zal noe­men: ze gaat op va­kan­tie naar Zuid­frank­rijk in het ge­zel­schap van haar fi­nan­ci­eel ad­vi­seur. De pers leeft zich pagina na pagina uit met fo­to’s van een top­less Sa­rah in al­ler­lei in­tie­me si­tu­a­ties met de man. ‘Het groot­ste schan­daal sinds de troons­af­stand in 1936’, ‘Fer­gie is fi­nis­hed’, staat er te le­zen. Uit­ein­de­lijk wordt in 1996 de schei­ding uit­ge­spro­ken, maar de band tus­sen Sa­rah en And­rew is tot op de dag van van­daag hecht. Sa­rah ver­blijft in een ap­par­te­ment in And­rews land­huis Roy­al Lod­ge als ze in En­ge­land is, en ook al heeft Sa­rah sinds de schei­ding nog veel meer on­han­di­ge din­gen ge­daan, ze spre­ken nog steeds in war­me be­woor­din­gen over el­kaar. Op uit­no­di­ging van de ko­nin­gin ver­bleef Sa­rah een aan­tal zo­mers ge­le­den een week­end op het Schot­se Bal­m­o­ral Cast­le. Niet voor niets gaan er ge­ruch­ten over een op­han­den zijnd twee­de hu­we­lijk.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.