DE9DRUKPUNTEN IN JE OOR

Gloss - - Health -

1

Dit punt staat in ver­bin­ding met je be­nen en voe­ten. Door het te mas­se­ren be­vor­der je de door­bloe­ding van je spie­ren en on­der­steun je het ge­ne­zings­pro­ces van ver­stijf­de en ver­sle­ten ge­wrich­ten. Bo­ven­dien helpt het je van je kou­de voe­ten af te ko­men. Best han­dig met de win­ter in aan­tocht!

2

Maag, le­ver, al­vlees­klier en de dik­ke- en dun­ne darm; dit punt helpt je van buikkwaaltjes af. Een mas­sa­ge van dit punt ver­min­dert de men­ta­le stress en in­ter­ne rus­te­loos­heid. Werkt ook goed bij win­de­rig­heid en con­sti­pa­tie (ont­hou­den voor de eerst vol­gen­de cam­ping­va­kan­tie).

3

De­ze hart-re­gio brengt het ve­ge­ta­tie­ve ze­nuw­stel­sel tot rust en laat je ont­span­nen als je erg ge­strest bent. Op die ma­nier ga je veel ge­mak­ke­lij­ker weer aan de slag, word je rus­ti­ger en ga je min­der pie­ke­ren. De mas­sa­ge helpt ook te­gen slaap­stoor­nis­sen.

4

Dit ge­bied zorgt er­voor dat de rech­ter (in­tu­ï­tief) en de lin­ker (ra­ti­o­naal) her­sen­helft har­mo­nisch sa­men­wer­ken. Zit je niet lek­ker in je vel? Mas­seer dit ge­bied en raak weer in ba­lans. Bo­ven­dien kun je je hier­door ook veel be­ter con­cen­tre­ren.

5

Last van ge­span­nen spie­ren rond­om je nek en schou­ders? Dit punt ont­spant ge­span­nen spie­ren door men­ta­le stress of li­cha­me­lij­ke stress. Van­af nu heb je de ste­vi­ge mas­sa­ge han­den van je part­ner dus niet meer no­dig! Of toch wel …

6

Het e ect van een mas­sa­ge van dit punt lijkt op het e ect van punt 1, al­leen staat het in ver­bin­ding met je ar­men je han­den. Het be­vor­dert de door­bloe­ding van de spie­ren en de ge­ne­zing van stij­ve en ver­sle­ten ge­wrich­ten. Daar­bij biedt de­ze mas­sa­ge ook een op­los­sing voor kou­de han­den.

7

Ver­geet de ve­le toi­let­be­zoek­jes die ge­paard gaan met een bran­de­rig ge­voel en he­vi­ge buik­pijn. Sti­mu­la­tie van dit punt ver­sterkt de blaas en nie­ren: het ont­gift, ont­wa­tert en ver­min­dert pijn bij nier- en blaas­in­fec­ties.

8

Als dit ge­bied dat in ver­bin­ding met je lon­gen staat wordt ge­sti­mu­leerd, ver­sterkt de har­mo­ni­sche sa­men­wer­king van de adem­ha­lings­or­ga­nen. Je ademt weer die­per in en dat zorgt er­voor dat je je een stuk tter en krach­ti­ger voelt.

9

De sti­mu­la­tie van dit punt on­der­steunt de soe­pel­heid en mo­bi­li­teit van je rug­gen­graat. Bo­ven­dien zorgt het er ook voor dat de spi­na­le ze­nu­wen wor­den ge­sti­mu­leerd, die ver­ant­woor­de­lijk zijn voor de com­mu­ni­ca­tie tus­sen li­chaam en her­se­nen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.