VAN SUC­CES­VOL SIN­GLE NAAR EEN fan­tas­ti­sche re­la­tie ZO DOE JE DAT!

Wie al ja­ren sin­gle is kan het zich bij­na niet voor­stel­len hoe het is om weer on­der één dak te le­ven met een part­ner. Vol­gens re­cent on­der­zoek zijn men­sen die suc­ces­vol al­leen ge­weest zijn be­ter ge­schikt voor een re­la­tie dan de­ge­nen die van de ene ver­bint

Gloss - - Lifestyle -

Zou het er ein­de­lijk van ko­men met Matt Dil­lon en zijn Ita­li­aan­se vrien­din Ro­ber­ta Mastro­mi­che­le? Sinds Matt op zijn zes­tien­de ver­ke­ring kreeg met Broo­ke Shields is het aan­trek­ke­lij­ke heer­schap een groot vraag­te­ken ge­weest voor Hol­ly­wood. Aan vrou­wen en be­lang­stel­ling geen ge­brek, ster­ker nog, Matt kon kie­zen uit de hoe­veel­heid heer­lij­ke da­mes die zich aan zijn voe­ten gooi­den. En, als­of zijn bre­de schou­ders, ge­heim­zin­ni­ge glim­lach en brui­ne haar niet al woest aan­trek­ke­lijk zijn, heeft Matt nog zo’n über­man­ne­lij­ke ei­gen­schap die hem nog be­geer­lij­ker maakt: hij praat niet over de vrou­wen waar hij mee om­gaat. Zijn pri­véle­ven is pri­vé. Nou is je pri­véle­ven ver­bor­gen hou­den in Hol­ly­wood als je een A-lis­ter bent on­ge­veer net zo las­tig vol te hou­den als Me­la­nie Trump die ver­liefd naar haar man moet kij­ken: on­mo­ge­lijk, niet te doen en er is al­tijd wel een pa­pa­raz­zi fo­to­graaf die net dat mo­ment vast­legt dat je niet met de rest van de we­reld had wil­len de­len. Maar toch, het moet ge­zegd wor­den, Matt doet een goe­de po­ging om al­le de­tails van zijn lief­des­le­ven ver­bor­gen te hou­den. En dat ter­wijl hij ver­ke- rin­gen met Ca­me­ron Di­az, He­a­ther Gra­ham en De­ni­se Ri­chards op zijn cv mag bij­schrij­ven. Stuk voor stuk sexy da­mes die het niet voor el­kaar kre­gen om Matt aan zich te bin­den. Hoe knap ze ook wa­ren, Matt vond het nooit een pro­bleem om zijn stel­le­tjes-sta­tus weer om te rui­len voor die van Be­geer­de Vrij­ge­zel. Hij had het in zijn een­tje ook pri­ma naar zijn zin.

Matt Dil­lon en zijn Ita­li­aan­se vrien­din Ro­ber­ta Mastro­mi­che­le.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.