4x Een ega­le huid zon­der huid­ver­kleu­rin­gen

Gloss - - Health -

Pigmentvlekken op de huid na de zo­mer­maan­den lei­den tot gro­te er­ger­nis en frus­tra­tie voor veel men­sen. MASSADA THE NA­TU­RAL THERAPY in­tro­du­ceert haar nieu­we WHITENING LI­NE en bij­be­ho­ren­de sa­lon­be­han­de­ling. De­ze werd spe­ci ek ont­wik­keld om de huid dank­zij een e ec­tie­ve en ge­a­van­ceer­de mix van na­tuur­lij­ke huid­teint-op­lich­ten­de en an­ti-aging werk­s­to en ega­ler te ma­ken en hy­per­pig­men­ta­ties doel­tre end te ver­min­de­ren. De vijf in­ten­sie­ve whitening-pro­duc­ten cor­ri­ge­ren en be­scher­men de huid te­vens te­gen een vroeg­tij­di­ge ver­ou­de­ring dank­zij een zeer krach­ti­ge an­ti­oxi­dant wer­king. Dit huid­teint­op­lich­ten­de ge­zichts­mas­ker ega­li­seert de huid­teint. Het voorkomt en ver­wij­dert huid­ver­kleu­rin­gen, ver­oor­zaakt door huid­ver­ou­de­ring, zwan­ger­schap, Uv-stra­ling en acne, dank­zij de ge­a­van­ceer­de be­re­druif-en mi­mo­sa-for­mu­le. Het zal te­vens de ver­lo­ren ge­ga­ne glans van een do e huid her­nieu­wen. www.smoot­hand­co.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.