ZO­VEEL CA­LO­RIE­ËN BE­VAT­TEN DE­ZE NOE­DELS

Gloss - - Lifestyle -

PAS­TA VAN HAR­DE TARWE

De tra­di­ti­o­ne­le pas­ta wordt van har­de tarwe, zout en wa­ter ge­maakt. Har­de tarwe be­vat veel glu­ten die van be­lang zijn voor de elasticiteit, sa­men­hang en de bi­te van de pas­ta. 100 gram van de­ze pas­ta be­vat on­ge­veer 154 ca­lo­rie­ën.

RIJSTNOEDELS

Noe­dels ge­maakt van rijst­meel zijn ook ge­schikt voor men­sen met een glu­ten­in­to­le­ran­tie. In som­mi­ge ge­val­len wordt er ma­ïs­zet­meel of ta­pi­o­ca­meel aan toe­ge­voegd. In­dien dit zo is, staat het ver­meld op de ver­pak­king. Let dus goed op! 100 gram rijstnoedels staat ge­lijk aan 110 ca­lo­rie­ën.

SO­BA NOE­DELS

Een an­de­re glu­ten­vrije va­ri­ant is de Azi­a­ti­sche so­ba noe­del, ge­maakt van boek­weit­meel. Dit zijn dun­ne Ja­pan­se noe­dels met de dik­te van spa­ghet­ti. Je kunt ze zo­wel warm als koud eten. Let op; som­mi­ge va­ri­an­ten wor­den met tar­we­meel ge­maakt. Een por­tie van 100 gram be­vat 99 ca­lo­rie­ën.

GLASMIE

Glasmie is een half­door­zich­ti­ge, dun­ne noe­del die vaak ge­bruikt wordt in de Chi­ne­se keu­ken. Het wordt ge­maakt van zet­meel van bij­voor­beeld de mun­g­boon, zoe­te aard­ap­pel of cas­sa­ve plant. De­ze noe­del be­staat voor 88 pro­cent uit kool­hy­dra­ten en be­vat geen zout, vet of ei­wit en is smaak­loos. Daar­door past het per­fect bij een over­heer­sen­de saus. 96 tot 136 ca­lo­rie­ën per 100 gram.

SHIRATAKI NOE­DELS

Glu­ten­vrij en bij­na zon­der kool­hy­dra­ten en ca­lo­rie­ën: de shirataki noe­del wordt van de Kon­jak plant ge­maakt, die al hon­der­den ja­ren in Ja­pan en Chi­na ge­kweekt wordt. De­ze noe­dels bre­ken niet zo mak­ke­lijk en heb­ben een an­de­re tex­tuur dan de mees­te noe­dels. De tex­tuur is taai en door het een paar mi­nu­ten te ko­ken wordt het wat zach­ter. Door de neu­tra­le smaak zijn ze met veel roer­bak­groen­ten en saus­jes te com­bi­ne­ren. Een por­tie van 100 gram be­vat slechts 8 ca­lo­rie­ën.

EIERNOEDELS

Eiernoedels zijn te ver­ge­lij­ken met pas­ta van har­de tarwe. Naast glu­ten be­vat dit soort, zo­als de naam al zegt, ei. Door de toe­voe­ging van ei zijn ze wat ge­ler en soe­pe­ler. Af­han­ke­lijk van het re­cept dat je kiest be­vat­ten eiernoedels 97 tot 134

ca­lo­rie­ën per 100 gram.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.