Moe­ders en doch­ters

Gloss - - Voorwoord -

On­langs was mijn moe­der van 89 jaar op ver­jaar­dags­vi­si­te ge­gaan bij een voor­ma­lig buur­vrouw van haar, die in­mid­dels in een ver­zor­gings­te­huis zit. Nou moet je we­ten dat mijn moe­der nog he­le­maal op zich­zelf woont in een ri­ant ap­par­te­ment, ruim twee jaar ge­le­den haar man, mijn va­der dus, ver­lo­ren heeft en su­per­stoer door het le­ven gaat. Ze brid­get drie keer in de week, gaat met vrien­din­nen op stap, gaat el­ke dag de deur uit, koopt zeer re­gel­ma­tig kleding, be­zoekt mu­sea en the­a­ters en gaat re­gel­ma­tig uit eten of lek­ker lun­chen. Dat laat­ste doen we heel graag sa­men, wijn­tje er­bij en voor­al ge­nie­ten en de week door­ne­men. “Die ver­jaar­dags­vi­si­te was heel erg ge­zel­lig, maar het wa­ren wel al­le­maal ou­de men­sen”, zei ze al proos­tend op het ver­warm­de ter­ras. Met de we­ten­schap dat mijn moe­der de oud­ste van het ge­zel­schap was, kon ik al­leen maar glim­la­chen. Of er bij ons spra­ke is van een ge­ne­ra­tie­kloof? Ze­ker geen kloof, maar er zijn na­tuur­lijk wel ver­schil­len in de ge­sprek­ken en ma­nier van den­ken. Heel an­ders is dat met de ver­hou­ding die ik met mijn ei­gen doch­ter heb die nu bij­na 23 jaar oud is. We doen de­zelf­de din­gen als lun­chen en shop­pen, maar het is meer als­of er twee vrien­din­nen op stap zijn met el­kaar. Ze be­spreekt al haar pro­bleem­pjes met mij, komt re­gel­ma­tig even bij­tan­ken en er wordt ge­luk­kig nog vaak ge­k­nu eld. Maar als ik een in haar ogen iets te strak­ke en kor­te out t heb ge­kocht, hoor ik: “Hal­lo mam, dat kan echt niet meer, je bent wel 56!” En als ik dan bij mijn moe­der kom, is het eer­ste wat ze zegt: “Zo, dat is wel heel erg kort, is dat ‘in’ te­gen­woor­dig?” Mijn nieu­we out t be­landt daar­na in de kast, om er ver­vol­gens nooit meer uit te ko­men. Wat nou ge­ne­ra­tie­kloof? Of de­ze te­gen­woor­dig nog wel be­staat en over veel meer re­la­ties bin­nen fa­mi­lie en vrien­den, staat de­ze nieu­we GLOSS weer boor­de­vol van. Dus ge­niet er­van, want daar draait het al­le­maal om in het le­ven!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.