TEST: Hoe is het in jul­lie re­la­tie?

Gloss - - Lifestyle -

1. Ik wil soms aan zo­veel ei­sen vol­doen dat ik me­zelf voor­bij loop. 0 –1– 2 – 3 – 4 – 5 2. Voor mijn droom­baan zou ik mijn le­ven com­pleet moe­ten om­gooi­en. 0 –1– 2 – 3 – 4 – 5

3. Voor mijn werk ben ik lan­ger dan een uur on­der­weg / rijd ik meer dan 50 ki­lo­me­ter. 0 –1– 2 – 3 – 4 – 5 4. Mijn part­ner en ik heb­ben re­gel­ma­tig een con ict over de da­ge­lijk­se ta­ken. 0 –1– 2 – 3 – 4 – 5 5. Ik heb / mijn part­ner heeft kin­de­ren uit een eer­de­re re­la­tie, die ik/hij re­gel­ma­tig ziet. 0 –1– 2 – 3 – 4 – 5

6. Ik pie­ker vaak over mijn werk en wat er van mij te­recht zal ko­men. 0–1–2–3–4–5 7. Mijn col­le­ga’s we­ten soms meer over mij­zelf dan mijn part­ner. 0–1–2–3–4–5 8. Voor de ont­wik­ke­ling voor mijn loop­baan is mo­men­teel wei­nig ruim­te. 0–1–2–3–4–5

9. Ik vind het las­tig om te­le­foon­tjes, e-mails of sms’jes die werk ge­re­la­teerd zijn te ne­ge­ren in mijn vrije tijd. 0–1–2–3–4–5 10. Ei­gen­lijk zijn mijn col­le­ga’s mijn bes­te vrien­den. 0–1–2–3–4–5

11. Mijn ta­len­ten en ster­ke pun­ten ko­men niet 100% uit in mijn be­roep. 0–1–2–3–4–5 12. Het da­ge­lijk­se le­ven groeit boven mijn hoofd. 0–1–2–3–4–5 13. Soms voelt het als­of we in on­ze re­la­tie te­rug­gaan naar een tra­di­ti­o­ne­le rol­ver­de­ling. 0–1–2–3–4–5

14. Soms ben ik bang dat on­ze re­la­tie door werk en pri­vé te­kort komt. 0–1–2–3–4–5

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.