2x Com­fy mas­sa­ge­kus­sen

Gloss - - Lifestyle -

Af en toe ge­span­nen of ge­stresst? Met het Com­fy mas­sa­ge­kus­sen kun je even lek­ker ont­span­nen na een druk­ke, lan­ge dag. Het Com­fy mas­sa­ge­kus­sen com­bi­neert het com­fort van een echt, zacht kus­sen met een vol­le­dig ge­ïn­te­greerd mas­sa­ge­sys­teem. De bui­ten­kant van het kus­sen is ge­maakt van een zach­te, su­è­de ach­ti­ge meu­bel­stof van mi­cro ber, waar­door het Com­fy kus­sen heel mak­ke­lijk op ie­de­re bank en stoel te ge­brui­ken is. Een groot voor­deel van het Com­fy mas­sa­ge­kus­sen is dat je het voor je he­le li­chaam kunt ge­brui­ken: rug, nek, boven- en on­der­be­nen. Het kus­sen sti­mu­leert de door­bloe­ding op een jne, ont­span­nen­de ma­nier, waar­door je heer­lijk tot rust komt. Bo­ven­dien kun je het Com­fy mas­sa­ge­kus­sen he­le­maal af­stem­men op je per­soon­lij­ke wen­sen. Last but not least, je kunt het Com­fy mas­sa­ge­kus­sen over­al mee naar­toe ne­men. Bij­voor­beeld voor ex­tra ont­span­ning tij­dens je va­kan­tie. Kort­om, met het Com­fy mas­sa­ge­kus­sen zit je al­tijd goed! www.com­fy-kus­sen.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.