Ant­woor­den: Hoe­veel pun­ten zijn er door jul­lie ge­scoord?

Gloss - - Lifestyle -

0 - 14 pun­ten Jouw werk-lief­des­ba­lans klopt! Dit om­dat jul­lie re­gel­ma­tig be­spre­ken of er genoeg tijd over­blijft voor jul­lie lief­de, nieu­we doe­len en dro­men. Tuur­lijk, ook jij bent wel eens uit­ge­put. Toch weet jij waar je de ener­gie van­daan moet ha­len. De goe­de com­mu­ni­ca­tie met je part­ner moet je ze­ker be­hou­den!

14 – 29 pun­ten Jij weet je werk en pri­vé pri­ma te com­bi­ne­ren. Des­on­danks wordt het steeds dui­de­lij­ker dat er toch iets ont­breekt. Praat met je part­ner daar­over. Het is mo­ge­lijk dat er een mis­ver­stand ont­staat, maar geef niet op! Neem de tijd om tot een com­pro­mis te ko­men. Je zult zien dat zo’n ge­sprek jul­lie dich­ter bij el­kaar brengt en nieu­we per­spec­tie­ven opent. 30 – 44 pun­ten De spa­gaat tus­sen je werk en pri­vé wordt steeds gro­ter. Be­denk hoe je je te­gen din­gen van bui­ten­af kunt wa­pe­nen. Denk je nog wel genoeg aan je­zelf? Wat heb je no­dig? En wat niet? Het heeft niks met ego­ïs­me te ma­ken wan­neer jij in de toe­komst va­ker nee zegt. Ie­der voor zich, zelfs als kop­pel. Dat zorgt voor vol­doen­de qua­li­ty ti­me sa­men.

45 – 70 pun­ten Op­ge­past: jouw ba­lans tus­sen werk en lief­de is be­hoor­lijk uit even­wicht. Waar­om? Om­dat je zo be­zig bent om je le­vens­stijl aan te pas­sen, op een ma­nier die he­le­maal niet bij je past. De waar­de­ring daar­voor doet je goed, maar op lan­ge­re ter­mijn be­taal je hier­voor een ho­ge prijs. Het valt zwaar om dat toe te ge­ven. Pro­beer er sa­men uit te ko­men, des­noods met pro­fes­si­o­ne­le hulp.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.