Ou­ders als bes­te vriend

Gloss - - Inhoud -

Ooit was er een tijd waar­in ou­ders en kin­de­ren el­kaar om al­les in de ha­ren vlo­gen. Waar­in de woor­den “je be­grijpt me niet” va­ker ge­roe­pen wer­den dan “ik hou van je”. De ge­ne­ra­tie­kloof is ge­schie­de­nis en heeft plaats­ge­maakt voor vriend­schap en fa­mi­lie­feest­jes.

Het is nog niet zo lang ge­le­den dat het ge­woon was om el­ke dag ru­zie te ma­ken met je ou­ders over hoe laat je thuis moest zijn, bij­voor­beeld. Hoe or­di­nair je lan­ge oor­bel­len en dik­ke la­gen ma­ke up wa­ren. Waar­om die po­ny tot over je ogen

moest val­len in plaats van net­jes boven je wenk­brau­wen. Wie die glim­men­de chintz broe­ken, waar­in je je ’s mor­gens pers­te, had be­dacht en wist je niet wat voor bood­schap je daar­mee

uit­zond? Ru­zies, kou­de oor­lo­gen, dicht­slaan­de deu­ren en dra­ma­ti­sche uit­roe­pen: “je be­grijpt me ge­woon niet! Ik mag hier ook niets”. Waar­op je moe­der stee­vast ant­woord­de: “als je la­ter kin­de­ren krijgt, be­grijp je me wel.” Van de­ze pro­fe­ti­sche woor­den is wei­nig te­recht­ge­ko­men. Ou­ders en kin­de­ren heb­ben nog nooit zo goed met el­kaar op kunnen schie­ten als te­gen­woor­dig. Wie naar Gol­die Hawn en Ka­te Hud­son kijkt, ziet eerst twee dik­ke vrien­din­nen en

“We lij­ken op el­kaar maar we zijn twee ver­schil­len­de per­soon­lijk­he­den”

daar­na pas moe­der en doch­ter. “We lij­ken op el­kaar maar we zijn twee ver­schil­len­de per­soon­lijk­he­den”, zegt Gol­die. “Het be­grip over en weer is heel groot. We ra­ken nooit uit­ge­praat en we res­pec­te­ren el­kaars me­ning. Dat is een heel ge­zon­de ba­sis voor een goe­de band.”

Ba­by­boo­mers

Ou­ders en kin­de­ren heb­ben te­gen­woor­dig meer een ge­lijk­waar­di­ge vriend­schaps­band dan de hi­ë­rar­chie die vroe­ger in het ge­zin heerste. De ba­by­boom­ge­ne­ra­tie, ge­bo­ren in de pe­ri­o­de tus­sen 1941 en 1955, werd ook wel de pro­test­ge­ne­ra­tie ge­noemd. Ze had­den het er ook maar druk mee, zo van­af de ja­ren zes­tig toen ze jon­ge vol­was­se­nen wa­ren. In de ja­ren zes­tig werd de kiem ge­legd voor het post­ma­te­ri­a­lis­me, het ge­loof in so­li­da­ri­teit, eman­ci­pa­tie, duur­zaam­heid en het her­struc­tu­re­ren van de maat­schap­pij en be­drijfs­le­ven. In 1964 werd de pil ge­ïn­tro­du­ceerd, kwam de film Vi­va Las Ve­g­as met El­vis Pres­ley in de bios­co­pen en wer­den de eer­ste bloe­me­tjes in het haar ge­vloch­ten als voor­be­rei­ding op het hip­pie tijd­perk. Wa­ren de ou­ders van on­ze ou­ders nog keu­rig in het ga­reel, hun kin­de­ren ex­pe­ri­men­teer­den met drugs, rock ’n roll, hen­na en vrije lief­de. Geen won­der dat er steen en been werd ge­zucht in de huis­ka­mers, en ru­zies wer­den uit­ge­voch­ten waar­in on­be­grip over en weer cen­traal stond. En hoe kon het ook an­ders, de we­reld ver­an­der­de in hoog tem­po. Wie niet mee ver­an­der­de, keek ver­bijs­terd toe.

Ge­ne­ra­tie Nix

De ge­ne­ra­tie die er­na kwam wordt de Ver­lo­ren Ge­ne­ra­tie ge­noemd, of­wel ge­ne­ra­tie Nix of X, al­le­maal ver­hef­fen­de na­men die wei­nig po­si­tie­ve as­so­ci­a­ties oproepen. De­ze ge­ne­ra­tie, ge­bo­ren tus­sen 1955 en 1970, kreeg in de ja­ren tach­tig te ma­ken met de yup­pen­cul­tuur, wer­ke­loos­heid, aids, MTV en de in­tro­duc­tie van de com­pu­ters en la­ter het in­ter­net. De eer­ste mo­bie­le te­le­foons, al wo­gen ze een paar ki­lo, kwa­men op de markt en er werd nog nooit zo­veel ver­nieu­wen­de mu­ziek uit­ge­bracht als in die pe­ri­o­de. Co­ke, pil­len, hou­se­mu­ziek, in­ter­net en so­ci­al me­dia volg­den in rap tem­po maar brach­ten niet de ge­ne­ra­tie­kloof die ken­mer­kend was voor on­ze ou­ders. In­te­gen­deel, de zo­ge­naam­de ge­ne­ra­tie Nix bleek na­me­lijk een ding wel heel goed te kunnen: zich aan­pas­sen aan de om­stan­dig­he­den en re­ke­ning hou­den met an­de­ren. Had­den hun ou­ders nog als mot­to: kin­de­ren moet je niet ho­ren, de ge­ne­ra­tie Nix wil­de juist al­les met hun kin­de­ren be­spre­ken. Knuf­fe­len, kus­sen, se­ri­eus ne­men, zo min mo­ge­lijk do­mi­ne­ren, maar hun ei­gen ta­len­ten sti­mu­le­ren en de unie­ke per­soon­lijk­he­den koes­te­ren, werd het re­cept voor een goe­de re­la­tie tus­sen ou­ders en kind. Leek de ge­ne­ra­tie­kloof tus­sen de ba­by­boo­mers en hun ou­ders qua af­stand en diep­te nog het meest op de At­lan­ti­sche Oce­aan, te­gen­woor­dig is het hoog­uit nog een sloot­je.

Fa­mi­lie

Voor Kat­ja Schuur­man geldt dat de band met haar moe­der door de ja­ren heen al­leen maar be­ter is ge­wor­den. Vroe­ger stond haar moe­der klaar met kritiek en ad­vies, te­gen­woor­dig ziet Kat­ja voor­al de po­si­tie­ve kan­ten van haar be­trok­ken­heid. Nou kan het on­ge­twij­feld niet mak­ke­lijk ge­weest zijn om de moe­der te zijn van een wil­de­bras als Kat­ja. In haar jeugd feest­te ze er flink op los en voor het pro­gram­ma Try be­fo­re you Die deed ze zo on­ge­veer al­les, van bun­geejum­pen tot over we­gen trek­ken waar berm­bom­men la­gen, waar een moe­der nacht­mer­ries van krijgt. Na­dat haar doch­ter Sam­mie werd ge­bo­ren in 2010 kwam er meer rust in haar le­ven. Wel­is­waar liep haar hu­we­lijk met Thijs Rö­mer op de klip­pen, maar het twee­tal bleef wel in­tens goed be­vriend. Ze gaan sa­men op va­kan­ties en be­trek­ken el­kaars nieu­we ge­lief­den op een po­si­tie­ve ma­nier in hun ge­zin. Ook de ou­ders van Kat­ja ko­men re­gel­ma­tig over de vloer. In een in­ter­view ver­telt Kat­ja hoe haar moe­der niet te­rug­schrok voor de ex­pe­ri­men­ten van haar doch­ter met drugs: “Ik zat op een feest­je bij mijn zus aan de pad­do’s en mijn moe­der vroeg: wat zie je nu, Kat­ja. En nu?” Wie zo­veel met zijn ou­ders kan de­len, heeft wei­nig kans op een kloof.

Oprech­te aan­dacht

Het is niet al­leen hart­ver­war­mend hoe de band tus­sen ou­ders en kin­de­ren steeds ster­ker wordt, maar zelfs de nieu­we hy­pe in Hol­ly­wood. Ry­an Gos­ling neemt zijn moe­der Don­na re­gel­ma­tig mee naar pre­mi­è­res en noemt haar ‘zijn fa­vo­rie­te da­te’. Brad Pitt en zijn moe­der Ja­ne wa­ren in de tijd dat hij met Jen­ni­fer ge­trouwd was

hecht, maar An­ge­li­na bleek het min­der goed met haar schoon­moe­der te kunnen vin­den. Hoe­wel Ja­ne zich nog wel eens wil be­moei­en met de op­voe­ding van de kin­de­ren en dat tot wat strub­be­lin­gen kan lei­den, gaat het tus­sen Brad en Ja­ne sinds de breuk met An­ge­li­na weer de goe­de kant uit. Gwy­neth Palt­row steekt niet on­der stoe­len of ban­ken hoe dol ze op haar moe­der Bly­the Dan­ner is: “ik ben pas echt ge­luk­kig als zij ook ge­luk­kig is.” De­mi Moo­re en haar kin­de­ren had­den al he­le­maal geen last van de ge­ne­ra­tie­kloof. De moe­der van Ru­mer Glen, Scout La­rue en Tal­lu­lah Bel­le vond de le­vens­stijl van haar doch­ters zo leuk dat ze zo mo­ge­lijk nog druk­ker, dun­ner en dron­ke­ner werd. Iets wat haar kin­de­ren haar niet in dank af­na­men, want je kunt ook te veel over­een­kom­sten heb­ben. In­mid­dels is daar ook de boel weer recht­ge­trok­ken en kan er weer ge­zel­lig ge­shopt wor­den. Ook bij Cin­dy Craw­ford en haar doch­ter Kaia is het moei­lijk om niet te strui­ke­len over de over­een­kom­sten. “Het is grap­pig dat ie­der­een het al­tijd heeft over ons ui­ter­lijk en hoe we op el­kaar lij­ken”, zegt Kaia. “Maar daar­in lij­ken we nog het minst op el­kaar. We pra­ten op de­zelf­de ma­nier, zo­wel in woor­den als met on­ze han­den. We zijn al­le­bei heel ma­ni­a­kaal met strikt op tijd ko­men. En we zijn al­le­bei ge­ïr­ri­teerd als an­de­ren niet op tijd ko­men. We heb­ben de­zelf­de hu­mor. En ik kan met haar over al­les pra­ten. Ze be­grijpt me. Niet al­leen om­dat ik nu mo­del ben en zij dit werk heeft ge­daan, maar om­dat we op­recht aan­dacht voor el­kaar heb­ben.” Nog even en de vol­gen­de ge­ne­ra­tie staat klaar om ou­ders te wor­den: de Mil­le­ni­als. Een ge­ne­ra­tie die op­ge­groeid is in een 24/7 maat­schap­pij met veel prik­kels, so­ci­al me­dia en de over­tui­ging dat ze al­les kunnen be­rei­ken wat ze wil­len. Het is in ie­der ge­val een

mooie bood­schap die ze weer door kunnen ge­ven

aan hun kin­de­ren.

Gwy­neth Palt­row met haar moe­der Bly­the Dan­ner. De­mi Moo­re met haar doch­ters Scout La­rue en Tal­lu­lah Bel­le.

Gol­die Hawn (71) Ka­te Hud­son (38)

Cin­dy Craw­ford (51) Kaia Jor­dan Ger­ber (16)

Kat­ja Schuur­man met haar zus Bir­git en hun ou­ders.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.