Ta­ke a deep bre­ath

Ademhalen ge­beurt vaak te op­per­vlak­kig, on­re­gel­ma­tig en met on­be­wus­te adem­pau­zes

Gloss - - Inhoud -

Je kunt en­ke­le we­ken le­ven zon­der eten, en­ke­le da­gen zon­der wa­ter, maar je kunt niet lan­ger dan drie mi­nu­ten le­ven zon­der adem te ha­len (zon­der her­sen­scha­de op te lo­pen). Daar­naast be­paalt je adem­ha­ling je ener­gie­le­vel. Je ener­gie­le­vel be­staat uit twee bron­nen. De eer­ste ener­gie­bron is de voe­ding die je da­ge­lijks eet, de twee­de bron is de ma­nier hoe je adem­haalt. Er is zuur­stof no­dig voor al­le cel­len in je li­chaam, zo­dat je li­chaam op­ti­maal kan func­ti­o­ne­ren. Als je zuur­stof­ge­brek op­loopt kan dit lei­den tot ver­ve­len­de klach­ten zo­als: dui­ze­lig­heid, ver­ward­heid, co­ör­di­na­tie­pro­ble­men, hoofd­pijn en ui­t­ein­de­lijk tot hy­poxie. Bij hy­poxie krijgt weef­sel in het li­chaam in zijn ge­heel of een be­paald deel van je li­chaam on­vol­doen­de zuur­stof.

Te­gen­woor­dig ligt het stress­ge­hal­te erg hoog. Door stress ga je op­per­vlak­kig ade­men. Je li­chaam denkt dat het moet over­le­ven en hier­door gaat er nau­we­lijks bloed naar de or­ga­nen. Dit zorgt er­voor dat de spijs­ver­te­ring wordt ver­stoort, spie­ren niet goed kunnen her­stel­len en het im­muun- sys­teem ver­zwakt. Ook kun je door op­per­vlak­kig ademhalen niet hel­der na­den­ken. Een goe­de adem­ha­ling is dus erg be­lang­rijk. Maar wat is nou ei­gen­lijk de juis­te adem­ha­ling? Om te be­gin­nen is een goe­de adem­ha­ling door de neus en niet door je mond. Ook is het be­lang­rijk dat je adem­haalt van­uit je buik en niet van­uit je borst. Zo kan je li­chaam rus­ten en her­stel­len. Als je be­wust wordt van je adem­ha­ling zul je mer­ken dat je een stuk min­der ge­strest bent. Op dit mo­ment over­a­demt tach­tig pro­cent van de wes­ter­lin­gen. Maar hoe weet jij of je er hier een van bent? Ty­pi­sche ken­mer­ken zijn: ade­men door de mond, een gro­te hap adem moe­ten ne­men voor­dat je iets wilt zeg­gen, luid ademhalen in rust en ademhalen van­uit je borst. Wat kun je hier aan doen? Er zijn te­gen­woor­dig veel vor­men van adem­ha­lings-

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.