Mo­del­len met een schoon­heids­fout­je

Heb jij sche­ve tan­den, on­han­del­baar haar, bor­sten en heu­pen die niet in de­zelf­de maat bi­ki­ni pas­sen en een paar apo­ren waar je de we­reld mee rond kunt zei­len? Dan pas je he­le­maal in de trend van nu. Sym­me­trie is saai, schoon­heids­fout­jes zijn sexy en per­so

Gloss - - Inhoud -

De sui­ker­zoe­te Bar­bie dic­teert al van­af 1959 ons schoon­heids­ide­aal. Niet dat het haal­baar is om er wer­ke­lijk als Bar­bie uit te zien, want zul­ke lan­ge be­nen heb­ben al­leen ba­by­gi­raf­jes, maar de dri­eeen­heid blond, blau­we ogen en lan­ge be­nen wa­ren nooit zo po­pu­lair als na de in­tro­duc­tie van de­ze plas­tic prin­ses. De fir­ma Mat­tel heeft in de ja­ren tach­tig de pop een up­gra­de ge­ge­ven door haar die­ren­arts te ma­ken en za­ke­lij­ke man­tel­pak­jes aan haar gar­de­ro­be toe te voe­gen, maar het ba­sis­con­cept bleef het­zelf­de: Bar­bie was de ul­tie­me droom­vrouw. In de ja­ren tach­tig werd plas­ti­sche chi­rur­gie voor een gro­te­re groep vrou­wen be­taal­baar en de, meest­al niet zo sub­tie­le in­gre­pen, le­ver­de een ex­plo­sie aan strak­ge­trok­ken huid­jes, op­ge­spo­ten lip­pen en op­ge­pomp­te bor­sten op.

Bimbo

Be­gin 2000 be­reikt de trend van per­fec­tie een diep­te­punt als er ook nog de bimbo-trend aan vast ge­kop­peld wordt. De nieu­we hel­din­nen zijn Pa­ris Hil­ton, Brit­ney Spe­ars, Jes­si­ca Simp­son, Ma­riah Ca­rey, Ni­co­le Ri­chie en mo­del­len met wei­nig kleding maar veel bling bling om hun lijf in rap­pers­vi­deo’s. Het is hip om wei­nig aan te heb­ben en dom­me uit­spra­ken te doen. Voor­beeld­je? “Ik ben nog nooit in En­ge­land ge­weest, maar wel in Lon­den”, van Pa­ris Hil­ton. Of “Als ik uit­ge­hon­ger­de kin­de­ren in Afri­ka zie, moet ik hui­len. Ik zou graag dun wil­len zijn, maar niet met al die vlie­gen om me heen”, van Ma­riah Ca­rey. Ma­riah is nog steeds niet dun en er is geen Pho­to­shop in de we­reld die dat voor el­kaar krijgt, hoe erg de ge­val­len su­per­ster het nog steeds pro­beert. Een be­te­re optie voor de ge­we­zen pop­di­va zou zijn om haar ron­din­gen te ac­cep­te­ren, de botox in haar pop­pen­ge­zicht­je af te zwe­ren en haar stem te ge­brui­ken voor een ste­vi­ge soul­ses­sie om haar schei­dings­leed van zich af te zin­gen. Haar ech­te emo­ties en per­soon­lijk­heid zou­den meer kans op een comeback ge­ven dan een poets­beurt van de Pho­to­shop.

‘Ik wil een mens die me raakt.’

“De in­du­strie wordt ope­ner en de blik van de men­sen ver­breed. De mo­del­len van te­gen­woor­dig heb­ben per­soon­lijk­heid. Dat is waar men­sen naar op zoek zijn. Een echt per­soon waar­mee ze zich kunnen iden­ti­fi­ce­ren.” Aan het woord is Win­nie Har­low. Zij heeft de huid­ziek­te vi­ti­li­go die voor wit­te vlek­ken in haar ge­zicht en li­chaam zorgt. Het mo­del zou een aan­tal ja­ren ge­le­den niet eens voor­bij de voor­deur van een mo­del­len­bu­ro ko­men, nu vliegt ze over de he­le we­reld om shows te lo­pen. Ty­ra Banks, zelf su­per­mo­del en pre­sen­ta­tri­ce van Ame­ri­ca’s Next Top Mo­del, sig­na­leer­de de trend al eni­ge tijd te­rug. “Tra­di­ti­o­ne­le schoon­heid is min­der be­lang­rijk. We wil­len uniek zijn. Ori­gi­neel.” De pre­sen­ta­tri­ce zoekt in haar kan­di­da­ten naar die kwa­li­tei­ten. “Ik wil geen per­fec­te schoon­heid zien. Ik wil een mens die me raakt. Pop­pe­tjes zijn pas­sé.”

Ja­mie uit Hol­lands Next Top­mo­del

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.