De ca­se

Top­ad­vo­caat Con­chi­ta van Rooij be­spreekt een zaak uit haar prak­tijk

Gloss - - Inhoud -

Het in 2013 op de klip­pen ge­lo­pen hu­we­lijk van Sylvie Meis en Rafael van der Vaart draai­de uit op een soap waar maar geen ein­de aan kwam. Vol­gens een Duits tijd­schrift klaag­de de pre­sen­ta­tri­ce haar voor­ma­li­ge ge­lief­de aan om­dat hij tij­dens de schei­ding in­for­ma­tie ach­ter­hield over zijn ver­mo­gen. Hoe­wel Sylvie al zo’n 4,5 mil­joen eu­ro zou heb­ben ont­van­gen na de schei­ding, was zij van me­ning dat Rafael haar nog meer geld ver­schul­digd was. Toch ging het haar niet al­leen om het geld. De in­zet van de zaak was ook hun zoon­tje Da­mián. De moe­der wil­de zelf kunnen be­pa­len waar haar zoon ver­bleef, na­dat haar man was ver­huisd naar het bui­ten­land. In de ver­sla­gen van de Recht­bank van Am­ster­dam viel het vol­gen­de te le­zen: ‘Uit respect voor el­kaar en ter die­ning van hun voor­naams­te be­lang, het wel­zijn van hun zoon Da­mián, zul­len Rafael en Sylvie in de toe­komst de­zelf­de har­mo­nie als uit­gangs­punt ne­men in hun han­de­len. De echt­schei­ding is con­form hun wens op ba­sis van het prin­ci­pe van co-ou­der­schap uit­ge­spro­ken.’

El­ke maand be­spreekt top­ad­vo­caat Con­chi­ta van Rooij een zaak uit haar prak­tijk en leidt je daar­mee door de dik­wijls in­ge­wik­kel­de we­reld van fa­mi­lie­recht­za­ken. Con­chi­ta schrijft ook co­lumns voor het Mo­kum Ma­ga­zi­ne en is el­ke zon­dag te zien in het tv pro­gram­ma

Bub­bels & Boe­ren­kool op RTL4.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.