Houd je li­chaam en geest jong

Draai je bi­o­lo­gi­sche klok te­rug

Gloss - - Inhoud -

P, wat zou het toch heer­lijk zijn om een aan­tal ja­ren te­rug in de tijd te kunnen … Te­rug naar de tijden dat je al­les nog ‘kon’ doen, zon­der dat je de vol­gen­de dag met rug­klach­ten op bed lag of raar werd aan­ge­ke­ken om­dat je er te oud voor bent. Goed nieuws: over de he­le we­reld zijn we­ten­schap­pers druk aan het on­der­zoe­ken hoe we de bi­o­lo­gi­sche klok te­rug kunnen zet­ten. “Wij gaan ver­ou­de­ring te­gen, één van de groot­ste mys­te­ries van het le­ven”, be­lo­ven on­der­zoe­kers van Ca­li­for­nië Li­fe Com­pa­ny, ook wel Ca­li­co

ge­noemd. De doch­ter­on­der­ne­ming van Goog­le pro­beert de dood nóg ver­der uit te stel­len – en even­tu­eel zelfs uit te slui­ten. Om dit te kunnen be­rei­ken, wor­den er meer­de­re on­der­zoe­ken ge­daan. Som­mi­ge zwe­ren bij jong bloed. Ver­schil­len­de stu­dies to­nen na­me­lijk aan dat het bij Alz­hei­mer pa­ti­ën­ten ver­ba­zing­wek­kend po­si­tie­ve e ec­ten heeft: de le­vens­ver­wach­ting wordt aan­zien­lijk ver­lengd, won­den ge­ne­zen snel­ler en de le­ver­waar­den ver­be­te­ren. “Gro­te kans­ma­kers zijn ook de far­ma­co­lo­gi­sche sto en, die er­voor zor­gen dat de ca­lo­rie-in­na­me van de cel af­neemt en daar­mee de ge­zon­de le­vens­ver­wach­ting ver­len­gen”, ver­telt bi­o­loog Björn Schu­ma­cher. Bij dier­proe­ven zijn er al goe­de re­sul­ta­ten on­der­von­den, maar of het ook bij de men­sen zo een­vou­dig werkt, wordt mo­men­teel nog druk on­der­zocht. Ook stam­cel­on­der­zoek staat hoog in het vaan­del. Em­bry­o­na­le stam­cel­len zijn zeer adap­tief en kunnen zich mak­ke­lijk aan­pas­sen en re­ge­ne­re­ren. Om ou­de­re cel­len te ver­jon­gen, heb­ben on­der­zoe­kers aan de Uni­ver­si­teit van Edin­burgh em­bry­o­na­le cel­len en vol­was­sen cel­len sa­men­ge­smol­ten. Re­sul­taat: de li­chaams­cel­len zijn weer net zo t als net na de ge­boor­te! Van huid­cel­len kunnen nieu­we stam­cel­len wor­den ge­kweekt, die op hun beurt weer nieu­we li­chaams­cel-

len pro­du­ce­ren. Mis­schien is dit wel de eer­ste stap naar de eeu­wi­ge jeugd. Het is dus best mo­ge­lijk dat er bin­nen een klein tijds­be­stek een pil te­gen ver­ou­de­ring zal zijn. Het ge­hei­me mid­del is met­for­mi­ne en wordt ei­gen­lijk ge­bruikt door men­sen met dia­be­tes. Met­for­mi­ne heeft bij dier­proe­ven al be­we­zen dat het een po­si­tief e ect heeft op de cho­les­te­rol­waar­den en be­schermt te­gen de­men­tie en kan­ker. Uit een lang­du­ri­ge ob­ser­va­tie is zelfs ge­ble­ken dat men­sen met dia­be­tes die met­for­mi­ne in­ne­men, lán­ger le­ven dan ge­zon­de men­sen! Hoe dat kan? Tja, dat is nog al­tijd niet be­ves­tigd. Maar er is wel een ver­moe­den … Waar­schijn­lijk zorgt met­for­mi­ne er­voor dat de cel­len over­scha­ke­len naar een soort ener­gie­zui­ni­ge mo­dus. Hier­door ver­brui­ken ze min­der ener­gie en slij­ten ze min­der snel. On­danks al de­ze suc­ces­sen zal het toch nog wel even du­ren voor­dat de eeu­wi­ge jeugd echt voor het grij­pen ligt. “Het pri­mai­re doel van al de­ze on­der­zoe­ken is om eerst de kwa­li­teit van het le­ven in het ver­ou­de­rings­pro­ces te hand­ha­ven”, ver­telt bi­o­loog Max Plan­ck. “Of we ooit de dood echt zul­len over­win­nen weet ik niet en ook niet of ik dat in mijn le­ven nog ga mee­ma­ken”. Tot die tijd heb­ben de on­der­zoe­kers ge­luk­kig ook heel wat prak­ti­sche oplossingen waar­mee jij zelf je bi­o­lo­gi­sche klok een bee­tje te­rug kunt draai­en.

“Ver­ou­de­ring is een van de groot­ste mys­te­ries van het le­ven”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.