Wat ver­tel­len jouw voe­ten je nog meer?

Gloss - - Lifestyle -

Kou­de voe­ten

Als je voe­ten koud aan­voe­len kan dit lig­gen aan een slechte door­bloe­ding. Dat kan een ge­volg zijn van: ro­ken, een ho­ge bloed­druk of hart- en vaat­ziek­ten. Daar­naast kunnen je voe­ten ook koud aan­voe­len door scha­de aan de ze­nu­wen, ver­oor­zaakt door dia­be­tes. An­de­re mo­ge­lijk­he­den zijn een traag wer­ken­de schild­klier of bloed­ar­moe­de. Maar kou­de voe­ten hoe­ven niet al­tijd een me­di­sche oor­zaak te heb­ben. Twij­fel je hier­over? Laat er dan een arts naar kij­ken.

Pijn in de voet

Pijn in de voe­ten wordt in veel ge­val­len ver­oor­zaakt door het dra­gen van de ver­keer­de schoe­nen. Door veel be­las­ting en wei­nig rust, kunnen er klei­ne scheur­tjes in de mid­den­voets­been­tjes ko­men. Daar­naast ver­hoogt os­te­o­po­ro­se (bot­ont­kal­king) het ri­si­co op een stress­frac­tuur (ver­moeid­heids­breuk­je). Dit is een veel voor­ko­men­de over­be­las­tings­bles­su­re door het lo­pen.

Jeu­ken­de voe­ten

Jeu­ken­de en schil­fe­ren­de voe­ten wor­den vaak ver­oor­zaakt door voet­schim­mel. Een an­de­re oor­zaak kan con­tac­t­ec­zeem zijn. Dit is een al­ler­gi­sche re­ac­tie op sto en zo­als che­mi­sche pro­duc­ten of cos­me­ti­ca­be­stand­de­len. Naast jeuk krijg je dan ook last van ro­de, dro­ge plek­ken. Pso­ri­a­sis kan ook zor­gen voor ver­ve­len­de jeuk. In dit ge­val ont­staat er een dik­ke laag op de huid, die pijn­lijk kan bar­sten.

Op­ge­zwol­len voe­ten

Op­ge­zwol­len voe­ten wor­den in de mees­te ge­val­len ver­oor­zaakt door te lang staan of na een lan­ge vlucht. Vaak heb­ben zwan­ge­re vrou­wen ook last van op­ge­zwol­len voe­ten. Maar als de zwel­ling een lan­ge­re tijd aan­we­zig is, kan dit wij­zen op een se­ri­eu­ze me­di­sche aan­doe­ning. Dit kan ver­oor­zaakt wor­den door een slechte door­bloe­ding, een pro­bleem met het lym­festel­sel, een bloed­prop, een nier­aan­doe­ning of een traag wer­ken­de schild­klier.

Pijn in de hiel

Fas­cii­tis plan­ta­ris is in de mees­te ge­val­len de oor­zaak van pijn in de hie­len, ver­oor­zaakt door over­be­las­ting. De klacht van pijn in de hiel is vaak het ge­val bij men­sen met over­ge­wicht en bij men­sen die in­ten­sief zaal­spor­ten waar­bij er veel kracht valt op het hiel­been. Een an­de­re oor­zaak van hiel­pijn kan ar­tri­tis (één of meer­de­re ge­wrich­ten zijn hier­bij lang­du­rig ont­sto­ken), slecht pas­sen­de schoe­nen of over­be­las­ting van de achil­les­pees zijn.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.