POSITIVE vi­bes on­ly

Gloss - - Gloss -

Is het je al eens op­ge­val­len dat je snel­ler iets ne­ga­tiefs ont­houdt dan iets po­si­tiefs? Ook al krijg je tien com­pli­men­ten op een dag, dat ene kri­tiek­punt­je wat je te ho­ren hebt ge­kre­gen krijg je maar niet uit je hoofd. Moe­der na­tuur bouw­de dit ‘ne­ga­tie­ve­ge­dach­ten­sys­teem’ bij ons in, zo­dat we waak­zaam zijn voor ge­vaar. Ne­ga­ti­vi­teit is meest­al een ma­nier van le­ven. Ne­ga­tie­ve ge­dach­tes ko­men vaak voort uit be­zorgd­heid, angst of ge­brek aan zelf­ver­trou­wen. Maar een feit is en blijft dat ne­ga­ti­vi­teit nog nooit ie­mand goed heeft ge­daan. Trek je­zelf los van die ne­ga­tie­ve ge­dach­tes. GLOSS geeft je en­ke­le tips!  Ge­bruik po­si­ti­vi­teit voort­aan als de stan­daard re­ac­tie.  Houd het le­ven luch­tig en re­la­ti­veer. Het is zo mak­ke­lijk om me­de­lij­den met je­zelf te heb­ben. Maak je niet druk, lach en ga ver­der.  Ga op zoek naar de po­si­tie­ve kan­ten van ge­beur­te­nis­sen die je nor­maal ge­spro­ken als ne­ga­tief zou er­va­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.