Zorg ook dat je je werk or­dent, zo houd je het over­zich­te­lijk.

Gloss - - Gloss -

Ram 21-3 t/m 20-4 Som­mi­ge per­so­nen bren­gen je niet wat je soms wel had ver­wacht. Zet je re­la­tie met hun niet op het spel door ge­dach­te­loos te han­de­len. Be­slis wat je pre­cies wilt en je zult mer­ken dat je je hier­na be­ter voelt! Stier 21-4 t/m 20-5 Aan­ko­men­de maand geldt: als je een doel voor je­zelf hebt ge­steld, zorg er dan voor dat je dit ook daad­wer­ke­lijk be­reikt. Deel dit ook met je vrien­den/vrien­din­nen zo­dat zij je hier­bij kunnen hel­pen. Tweelingen 21-5 t/m 21-6 In de­ze maand zul je een stress­vol­le pe­ri­o­de krij­gen op je werk. Maar bijt op je tan­den en zet door! De steun van je part­ner zal hier­bij ook hel­pen. Denk na voor­dat je han­delt, om zo fou­ten te voor­ko­men. Kreeft 22-6 t/m 22-7 Je hebt in de aan­ko­men­de we­ken last van stem­mings­wis­se­lin­gen. Maar wees ge­rust Kreeft! Aan het ein­de van de maand laat jij je niet meer gek ma­ken en re­a­li­seer je nieu­we idee­ën en doe­len. Leeuw 23-7 t/m 23-8 Denk niet al­leen aan je­zelf, maar pro­beer ook re­ke­ning te hou­den met de be­hoef­te van an­de­ren. Als je dit doet zul je mer­ken dat er op zo­wel werk- als pri­vé­ge­bied deu­ren voor je open­gaan. Je uit­hou­dings­ver­mo­gen en wils­kracht zul­len ui­t­ein­de­lijk wor­den be­loond. Maagd 24-8 t/m 23-9 Laat je niet gek ma­ken door de men­sen waar­van je houdt en pro­beer bij je stand­punt te blij­ven Maagd! Wees niet bang voor mo­ge­lij­ke pro­ble­men, aan het ein­de van de maand heb je al­les weer op de rit. Weegschaal 24-9 t/m 23-10 Waar­om ver­mijd je de­ze maand je stand­pun­ten Weegschaal? Het ge­volg hier­van is dat je op za­ke­lijk ge­bied in het nauw wordt ge­dre­ven. Maar laat je niet gek ma­ken, aan het ein­de van de maand zal dit over zijn. Schorpioen 24-10 t/m 22-11 Je re­la­tie neemt een po­si­tie­ve wen­ding. Zo kun je een sta­bie­le toe­komst cre­ë­ren op het ge­bied van werk en lief­de. Zorg er wel voor dat je blijft in­ves­te­ren in je re­la­tie. Zorg ook dat je je werk or­dent, zo houd je het over­zich­te­lijk. Boogschutter 23-11 t/m 21-12 In de­ze maand heb je al­les in de hand en je staat zelf­ver­ze­kerd in je schoe­nen. Ook zul je ge­stel­de doe­len be­rei­ken. Maar pas wel op! Blijf je ver­plich­tin­gen wel se­ri­eus ne­men. Steenbok 22-12 t/m 20-01 Zet de­ze maand je trots even aan de kant en ga het ge­sprek aan! Daar­na zul jij je een stuk be­ter voe­len. Soms moet je nou een­maal de eer­ste stap zet­ten om een pro­bleem op te los­sen. Waterman 21-1 t/m 19-2 Ge­bruik je po­si­tie­ve in­stel­ling om nieu­we doe­len te ver­we­zen­lij­ken! Aan­we­zi­ge span­ning valt de­ze maand vol­le­dig van je af. Een be­lang­rij­ke tip voor de­ze maand; geef ook je ei­gen fou­ten toe, Waterman! Vissen 20-2 t/m 20-3 In de­ze maand word je ge­con­fron­teerd met een si­tu­a­tie die je niet al­leen kunt op­los­sen. Vraag ge­rust om hulp bij je vrien­den! Zo kom je er ook ge­lijk ach­ter wie je ech­te vrien­den zijn.

OOK JA­RIG! Brid­get Maas­land (43) 9 no­vem­ber 1974

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.