4x Een mooie arm­band

Gloss - - Advertorial -

Tijd­loos | Uniek | Ei­gen­wijs Sie­ra­den waar­mee je je­zelf kunt on­der­schei­den en die over tien jaar nog steeds draag­baar zijn en geen ‘bling, bling’ maar mooie, na­tuur­lij­ke ma­te­ri­a­len, dat ken­merkt sie­ra­den merk Dos por Dos. Dos por Dos, of­wel ‘twee keer twee’, staat voor het ein­de­loos com­bi­ne­ren! Met een aan­tal ba­sis­stuk­ken uit de col­lec­tie is het mo­ge­lijk om een com­bi­na­tie sa­men te stel­len die per­fect­past­bij je out t. De ket­tin­gen, han­gers en oor­bel­len uit de col­lec­tie zijn na­me­lijk met el­kaar te com­bi­ne­ren. De han­gers zijn ge­mak­ke­lijk los te kop­pe­len en kun­nen op ver­schil­len­de plaat­sen op de ket­ting be­ves­tigd wor­den. Oor­bel­han­gers kun­nen ook aan een ket­ting ofarm­band ge­dra­gen wor­den. Mix and match! www.do­spordos.com

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.