AH Ruim­te­vaart

iCreate (Netherlands) - - INHOUD -

J e kunt het bij­na niet ge­mist heb­ben. Na het suc­ces van de di­no’s met Freek Vonk heeft Al­bert Heijn dit jaar de han­den in­een­ge­sla­gen met de eni­ge nog ac­tie­ve Ne­der­land­se as­tro­naut: An­dré Kui­pers. De spaar­ac­tie gaat dan ook over ruim­te­vaart met the­ma’s als ‘ Wat doen as­tro­nau­ten?’ en ‘Ons zon­ne­stel­sel’. Ook de­ze keer heeft de groot­grut­ter daar weer een app bij la­ten ont­wik­ke­len om de ge­spaar­de kaart­jes tot le­ven te bren­gen met aug­men­ted en vir­tu­al re­a­li­ty. Leuk voor de kin­de­ren, maar stie­kem na­tuur­lijk ook voor hun (groot)ou­ders, en ei­gen­lijk ge­woon voor ie­der­een.

Want zeg nou zelf: het is toch cool dat je op­eens het in­ter­na­ti­o­na­le ruim­te­sta­ti­on ISS bo­ven je bu­reau ziet zwe­ven? Daar moet ui­ter­aard een fo­to van ko­men en die kun je ver­vol­gens ge­mak­ke­lijk de­len met al je vriend­jes en vrien­din­ne­tjes. Hoe ver­der je je iPho­ne of iPad van het kaartje houdt, hoe meer je te zien krijgt. On­der­tus­sen krijg je van An­dré Kui­pers, die zelf een half jaar in het ISS door­bracht, al­ler­lei en­thou­si­as­te en in­te­res­san­te ver­ha­len te ho­ren. Zo ver­telt hij over het hit­te­schild van ruim­te­vracht­schip Dra­gon, wat no­dig is om er­voor te zor­gen dat het ge­vaar­te weer te­rug kan door de damp­kring. Als je nou wel eens wilt we­ten hoe zo’n ruim­te­voer­tuig er in zijn ei­gen om­ge­ving uit­ziet in plaats van bij jou in de ka­mer, kun je vir­tu­eel op reis. Door te ve­gen kun je de ver­schil­len­de ob­jec­ten van al­le kan­ten be­kij­ken en met na­vi­ga­tie­knop­pen ver­plaats je je door de ruim­te. Met een VR-bril op wordt het al­le­maal nog ech­ter en krijg je het ge­voel dat je zelf door de ruim­te zweeft. Al­bert Heijn le­vert zelf zo’n bril, maar je kunt bij­voor­beeld ook een Goog­le Card­board ge­brui­ken. In com­bi­na­tie met span­nen­de ge­luids­ef­fec­ten geeft de app je een bij­zon­de­re ruim­te- er­va­ring. (Her­man He­rin­ga)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.