Va­kan­tieBieb

iCreate (Netherlands) - - INHOUD -

G a jij niet meer naar de bieb? Maakt niet uit, de bieb komt ge­woon naar jou. Ie­der jaar ope­nen de Ne­der­land­se bi­bli­o­the­ken de Va­kan­tieBieb en de tien­tal­len di­gi­ta­le boe­ken die je in de­ze app aan­treft, staan ga­rant voor uren lees­ple­zier. Ide­aal voor op va­kan­tie; hoef je geen ex­tra kof­fer meer mee te sle­pen voor je lees­voer.

De­ze app lijkt te mooi om waar te zijn. Hij is gra­tis – ook als je geen lid bent van de bieb (wel moet je je een­ma­lig re­gi­stre­ren met je e-mail­adres). De boe­ken zijn ook bui­ten Nederland te down­lo­a­den en er zijn al­ler­lei in­stel­lin­gen die je het le­zen ge­mak­ke­lij­ker ma­ken, van een nacht­mo­dus tot een dys­lexie-let­ter­ty­pe aan toe. Maar het be­lang­rijk­ste van al­les: het aan­bod is echt leuk. Geen rech­ten­vrije op­war­mer­tjes uit acht­tien-nog­wat, maar een veel­zij­dig en be­hoor­lijk re­cent aan­bod van ti­tels die je de­ze zo­mer so­wie­so te­gen­komt op het strand.

De Va­kan­tieBieb is ge­o­pend op 1 ju­ni, met der­tig jeugd­boe­ken. Op 1 ju­li wor­den daar nog eens der­tig boe­ken voor vol­was­se­nen aan toe­ge­voegd. Een greep uit de ti­tels? Hit­te­golf van Su­zan­ne Ver­meer; Ik, Zla­tan van (of over) Zla­tan Ibra­hi­mo­vic en Neem een geit van Clau­dia de Breij. Voor de jeugd is er on­der meer Nooit de bu­ren bij­ten van Paul van Loon en

Ver­dacht van Car­ry Slee – maar als vol­was­se­ne lees je die boe­ken stie­kem ook, nie­mand die het aan je iPho­ne af­ziet. Wil je al­le boe­ken le­zen, dan heb je daar nog een flin­ke kluif aan: op 31 au­gus­tus sluit de Va­kan­tieBieb zijn deu­ren weer. Van­af die da­tum kun­nen we weer uit­kij­ken naar een nieu­we zo­mer­va­kan­tie, met nieu­we boe­ken. (Lau­ra Groot­aarts)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.