snacks

Kor­te nieuw­tjes met een by­te!

iCreate (Netherlands) - - NIEUWS TOP 5 -

Cook man van wei­nig woor­den

Kim Scott, voor­ma­lig me­de­werk­ster van Ap­ple, ver­telt in haar nieu­we boek dat Tim Cook een man van wei­nig woor­den is. Tij­dens sol­li­ci­ta­tie­ge­sprek­ken zegt hij wei­nig, zo­dat de ze­nuw­ach­ti­ge sol­li­ci­tant zich ge­dwon­gen voelt te blij­ven pra­ten en soms te veel te zeg­gen. Wij vroe­gen Tim om een re­ac­tie, maar tot op he­den is het angst­val­lig stil ge­ble­ven.

Ap­ple pro­du­ceert zweet

Om pro­duc­ten te tes­ten, wordt er in het la­bo­ra­to­ri­um van Ap­ple per dag twee li­ter aan nep­zweet ge­pro­du­ceerd. Op die ma­nier zijn Ap­ple’s pro­duc­ten zelfs vei­lig en bruik­baar voor de zwe­te­rig­ste fan. Kun­nen ze net zo goed wat angst­zweet van al die ner­veu­ze sol­li­ci­tan­ten af­tap­pen, toch?

Mi­cro­soft Surfa­ce bes­te ta­blet

Uit een te­vre­den­heids­on­der­zoek van J.D. Po­wers blijkt dat de Mi­cro­soft Surfa­ce het bes­te scoort. Con­su­men­ten zijn over de­ze hy­bri­de ta­blet en lap­top net iets meer te­vre­den dan over de iPad. Dat hand­je­vol men­sen dat een Surfa­ce heeft aan­ge­schaft is ook ge­mak­ke­lijk te­vre­den te hou­den, na­tuur­lijk.

AirPods-ge­brui­kers ui­terst te­vre­den

Die­zelf­de sneer zou­den we net zo goed kun­nen ma­ken naar de Ap­ple AirPods. Na een jaar sco­ren Ap­ple’s draad­lo­ze oor­tjes het hoogst op te­vre­den­heid van al­le Ap­ple-pro­duc­ten. Maar liefst 98 pro­cent van de AirPods-be­zit­ters is te­vre­den. De ove­ri­ge 2 pro­cent wacht waar­schijn­lijk nog te­ver­geefs tot de be­stel­de oor­tjes ein­de­lijk ge­le­verd wor­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.