iMacs en MacBooks

Ap­ple’s ont­wik­ke­laars­con­fe­ren­tie staat nor­ma­li­ter in het te­ken van soft­wa­re. Dit jaar wer­den er ech­ter ook twee nieu­we iMacs ge­pre­sen­teerd.

iCreate (Netherlands) - - FEATURE -

An­der­half jaar bleef de iMac zon­der en­ke­le hard­wa­re-aan­pas­sing in Ap­ple’s win­kels staan. Op tech- ge­bied is dat een eeu­wig­heid. Voor het eerst sinds 2013 heeft Ap­ple daar­om de kans ge­gre­pen om tij­dens de ont­wik­ke­laars­con­fe­ren­tie WWDC nieu­we hard­wa­re te pre­sen­te­ren. En wat voor hard­wa­re! De iMac krijgt een veel be­ter scherm en nieu­we aan­slui­tin­gen in de vorm van usb- c met Thun­der­bolt 3. En on­der de mo­tor­kap zit­ten nu de nieuw­ste Ka­by La­ke-pro­ces­sors van In­tel en veel krach­ti­ge­re grap­hics van AMD.

Het nieu­we Re­ti­na-scherm

Het eer­ste wat je bij de iMac ziet, is het scherm. Geen ver­ras­sing dus dat Ap­ple hier met el­ke up­da­te aan sleu­telt. De nieu­we dis­plays zijn 43 pro­cent hel­der­der dan de voor­gan­gers. Met een hel­der­heid van 500 Nits zijn de scher­men net zo hel­der als de (veel klei­ne­re) scher­men van de nieuw­ste MacBook Pro – een waan­zin­nig goe­de pres­ta­tie. Ui­ter­aard on­der­steu­nen de scher­men nog steeds het bre­der kleur­be­reik.

De nieu­we iMacs krij­gen daar­naast de nieuw­ste ge­ne­ra­tie In­tel-pro­ces­sors uit de se­rie Ka­by La­ke. Hier­door wordt het mo­ge­lijk om de iMacs op een ener­gie­zui­ni­ge ma­nier met reus­ach­ti­ge hoe­veel­he­den werk­ge­heu­gen uit te rus­ten. De 27-inch on­der­steunt tot aan 64 GB RAM, de klei­ne­re 21,5inch 32 GB RAM. Op al­le mo­del­len zijn daar­naast de grap­hics ge­üp­da­tet. De klein­ste iMac krijgt een In­tel Iris Plus 640 die 80 pro­cent snel­ler is dan de kaart van de voor­gan­ger, de an­de­re mo­del­len krij­gen al­le­maal grap­hics van AMD – Ra­de­on Pro 555, 560 (21,5-inch 4K iMac) 570, 575 of 580 (27-inch 5K iMac). Laatst­ge­noem­de heb­ben tot aan 8 GB gra­fisch werk­ge­heu­gen.

Fu­si­on Dri­ve wordt (bij­na) stan­daard

De duur­ste ver­sie van de 21,5-inch en 27-inch va­ri­ant van de iMac ko­men nu stan­daard met een Fu­si­on Dri­ve – dus een SSD ge­com­bi­neerd met een har­de schijf – waar­bij de SSD 50 pro­cent snel­ler is dan bij de voor­gan­ger. Nieuw op al­le mo­del­len zijn twee nieu­we usb- c-aan­slui­tin­gen met on­der­steu­ning voor Thun­der­bolt 3. De nieu­we iMacs zijn nu al be­schik­baar en de prij­zen be­gin­nen bij 1299 eu­ro voor de 21,5-inch iMac, 1499 eu­ro voor de 21,5-inch met Re­ti­na 4K-scherm en 2099 eu­ro voor de iMac Re­ti­na 5K 27-inch.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.