iPad Pro

De nieuw­ste iPad ziet er iets an­ders uit dan je ge­wend bent.

iCreate (Netherlands) - - FEATURE -

Een te­rug­blik op de nog niet zo lan­ge ge­schie­de­nis van de iPad Pro. We had­den al een nor­maal for­maat iPad en een mi­ni, toen Ap­ple in no­vem­ber 2015 een com­pleet nieu­we va­ri­ant aan het as­sor­ti­ment toe­voeg­de: de iPad Pro. Met een scherm­di­a­go­naal van maar liefst 12,9 inch is dit een joe­kel van een iPad. Met de­ze iPad – die ook on­der de mo­tor­kap een reus is – sprak Ap­ple een doel­groep aan van za­ke­lij­ke en cre­a­tie­ve ge­brui­kers. En­ke­le maan­den daar­na ver­scheen er een 9,7-inch iPad Pro: net zo krach­tig als zijn gro­te­re broer (in be­paal­de op­zich­ten zelfs krach­ti­ger) maar dan weer in het be­ken­de iPad-jas­je. Dat 9,7-inch mo­del is nu ver­van­gen door een iPad die er be­hoor­lijk an­ders uit­ziet.

Ey­e­cat­cher: het scherm

Het scherm van het nieu­we mo­del meet 10,5 inch en is dus gro­ter dan dat van zijn voor­gan­ger. Maar hoe­veel gro­ter is de­ze nieu­we iPad Pro dan? Dat valt mee. Het scherm is in­der­daad for­ser dan je ge­wend bent, maar in to­ta­li­teit is de iPad niet on­ge­mak­ke­lijk veel log­ger ge­wor­den: Ap­ple heeft een veel gro­ter scherm in bij­na de­zelf­de ruim­te we­ten te per­sen. Hier­voor heeft het de ran­den om het scherm heen aan­zien­lijk ver­smald. Het dis­play is 20 pro­cent gro­ter, de ran­den zijn 40 pro­cent klei­ner. Al met al is de 10,5-inch iPad een cen­ti­me­ter lan­ger en een hal­ve cen­ti­me­ter bre­der. De iPad weegt 469 gram, zijn voor­gan­ger 437.

Naast de klei­ne­re iPad Pro heeft Ap­ple ook de 12,9-inch iPad Pro ge­üp­da­tet, maar dan al­leen in­ner­lijk. Hier­door zijn de twee iPad Pro’s nu ge­lijk aan el­kaar. Bei­de iPads heb­ben een True To­ne­scherm, iets waar­in de 12,9-inch iPad Pro eer­der nog kei­hard ge­pas­seerd werd door zijn klei­ne­re broer. True To­ne houdt in dat de kleur­tem­pe­ra­tuur zich aan­past aan het om­ge­vings­licht. Wit ziet er­uit als wit, of je het nu ziet bij kaars­licht of on­der een tl-buis. In te­gen­stel­ling tot de ‘ge­wo­ne’ iPad die dit voor­jaar ver­scheen, is het dis­play weer vol­le­dig ge­la­mi­neerd en heeft het een vin­ger­af­druk­be­sten­di­ge, vet­af­sto­ten­de coa­ting.

Het scherm van de nieu­we iPad Pro-ge­ne­ra­tie is hel­der­der dan ooit te­vo­ren en heeft een bre­de­re kleur­weer­ga­ve. Het heeft wat Ap­ple noemt ProMo­ti­on: de beeld­ver­ver­sing is ver­dub­beld van 60 naar 120 Hz. Ga­mes en (HDR-)vi­deo’s lij­ken snel­ler en soe­pe­ler af te spe­len. Bo­ven­dien re­a­geert het scherm nóg di­rec­ter op aan­ra­kin­gen van je vin­gers en de Ap­ple Pen­cil: er is nog nau­we­lijks spra­ke van ver­tra­ging. Straks met iOS 11 krijgt de Ap­ple Pen­cil uit­ge­brei­de­re mo­ge­lijk­he­den, zie de pa­gi­na hier­naast.

Snel­heid en ca­me­ra

De iPad Pro wint me­nig snel­heids­wed­strijd. Om te be­gin­nen met de bat­te­rij: die laad je tot twee keer snel­ler op dan voor­heen en je iPad gaat dan nog al­tijd tot 10 uur mee. Ten twee­de: de pro­ces­sor is veer­tig pro­cent snel­ler dan die van de vo­ri­ge ge­ne­ra­tie. Het is een A10X Fu­si­on- chip met 64-bit ar­chi­tec­tuur en zes ker­nen: drie voor pres­ta­ties en drie voor ef­fi­ci­ën­tie. De eer­ste gaan vol aan de bak als je in­ten­sief met je iPad aan het werk bent. Staat je iPad op stand-by, dan doen de ef­fi­ci­ën­tie­ker­nen hun werk. De chip is dus in staat om snel en he­vig re­ken­werk te ver­rich­ten als het no­dig is, en ver­bruikt lek­ker wei­nig ener­gie op an­de­re mo­men­ten.

Een op­val­len­de wij­zi­ging is de ca­me­ra. Het voelt dan mis­schien nog al­tijd raar om te fo­to­gra­fe­ren met een iPad, maar het kan pri­ma. De ca­me­ra is iden­tiek aan die van de iPho­ne 7. Een 12-me­ga­pixel ca­me­ra met al­les er­op en er­aan: on­der meer op­ti­sche beeldsta­bi­li­sa­tie, ruis­on­der­druk­king, een true to­ne-flit­ser en na­tuur­lijk de mo­ge­lijk­heid om Li­ve Pho­tos te ma­ken. Waar­om Ap­ple een ap­pa­raat waar­mee het las­tig fo­to­gra­fe­ren is zo­veel lief­de schenkt? Dat heeft wel­licht te ma­ken met de aug­men­ted re­a­li­ty-functies die we la­ter dit jaar mo­gen ver­wach­ten en die ge­ïn­te­greerd zijn in de Ca­me­ra-app.

Nieu­we ge­ne­ra­tie iPad Pro ko­pen

Ben je toe aan een nieu­we iPad dan hoef je niet lan­ger te wach­ten, want de nieu­we 10,5-inch iPad Pro en de ver­be­ter­de 12,9-inch iPad Pro zijn in­mid­dels al te koop. Bei­de iPad Pro’s zijn er in zil­ver, goud en spa­ce­grijs, en de 10,5-inch ver­sie is er ook in ro­sé­goud. De 10,5-inch iPad Pro is ver­krijg­baar van­af 739 eu­ro: je hebt dan 64 GB op­slag­ruim­te en wi­fi. De prijs van het duur­ste mo­del (512 GB op­slag­ruim­te, wi­fi + mo­biel in­ter­net) loopt op tot 1219 eu­ro. De prijs van de 12,9-inch iPad Pro be­gint bij 909 eu­ro en is maxi­maal 1389 eu­ro.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.