Dock

iCreate (Netherlands) - - FEATURE -

Nee, een Dock is niet com­pleet nieuw op de iPad. Maar dit Dock is an­ders en brengt het bes­te van de Mac nu ook naar de iPad. Het Dock staat on­der in het scherm en je kunt het al­tijd en over­al op­roe­pen: veeg ge­woon naar bo­ven over het scherm en het komt te­voor­schijn. Net zo­als op de Mac kun je zo­veel apps in het Dock plaat­sen als je wilt en het is dus gro­ter dan het be­schei­den dock­je dat je ge­wend bent van iOS. In het Dock ver­schij­nen de apps waar je zo­juist nog mee be­zig was, of apps die on­langs ac­tief wa­ren op bij­voor­beeld je Mac. Het maakt ook het mul­ti­tas­ken op de iPad ge­mak­ke­lij­ker: sleep de apps die je naast el­kaar wilt ge­brui­ken van­uit het Dock naar bo­ven en je kunt van start.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.