Me­tal 2: klaar voor vir­tu­al re­a­li­ty en meer

iCreate (Netherlands) - - FEATURE -

De op­vol­ger van Ap­ple’s gra sche in­ter­fa­ce tilt de beel­den op je Mac naar een ho­ger ni­veau. De gra sche kaar­ten op de Mac wor­den steeds krach­ti­ger, maar al die kracht moet je ook goed we­ten te be­nut­ten. Op de Mac doet dat de gra sche in­ter­fa­ce Me­tal: die laat macOS di­rect met de gra sche kaart pra­ten. Met de nieu­we ver­sie Me­tal 2 (we noe­men het op de re­dac­tie stie­kem ‘ Hea­vy Me­tal’) wor­den de mo­ge­lijk­he­den uit­ge­breid en gaat de snel­heid om­hoog. Hier­door kan je Mac niet al­leen meer gra sch ge­weld aan; het zorgt ook voor de mo­ge­lijk­heid om nog krach­ti­ge­re ex­ter­ne gra sche kaar­ten op je Mac aan te slui­ten en vir­tu­al- re­a­li­ty-ap­pa­ra­tuur. Ten slot­te laat het ont­wik­ke­laars zel eren­de sys­te­men met be­hulp van de gra sche kaart ma­ken. Want gra sche pro­ces­sors kun­nen niet al­leen beel­den be­re­ke­nen, ze zijn ook heel goed om te­ge­lij­ker­tijd veel be­re­ke­nin­gen uit te voe­ren. En laat dat juist zijn wat zel eren­de sys­te­men en kunst­ma­ti­ge in­tel­li­gen­ties no­dig heb­ben.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.