… en dit zijn de nieu­we MacBooks

Naast nieu­we iMacs pre­sen­teer­de Ap­ple ook nog een reeks nieu­we MacBooks. Zelfs de Air kreeg een up­da­te!

iCreate (Netherlands) - - FEATURE -

De laat­ste up­da­te voor de MacBook Pro ge­beur­de nog niet zo lang ge­le­den. Af­ge­lo­pen ok­to­ber pre­sen­teer­de Ap­ple na­me­lijk een com­pleet nieuw ont­wor­pen mo­del met Touch Bar. Voor de klei­ne 12-inch MacBook en de MacBook Air is het een an­der ver­haal. Eerst­ge­noem­de staat al lan­ger dan één jaar on­ge­wij­zigd in de win­kels, bij de Air werd zelfs ver­wacht dat Ap­ple er he­le­maal mee zou stop­pen. Toch heeft Ap­ple op de WWDC al­le MacBook-mo­del­len ge­üp­da­tet. We zet­ten al­le nieu­we MacBooks en de ver­an­de­rin­gen op een rij.

MacBook Pro

Van bui­ten ziet de MacBook Pro er nog het­zelf­de uit, maar van bin­nen heeft Ap­ple zijn pro­fes­si­o­ne­le lap­top met de nieuw­ste ge­ne­ra­tie In­tel-pro­ces­sors uit­ge­rust. De­ze zijn iets snel­ler, maar voor­al ener­gie­zui­ni­ger. De 13-inch MacBook Pro is tot aan 3,5 GHz snel, met de zo­ge­he­ten Tur­bo Boost­func­tie krijg je 4,0 GHz. Het 15-inch mo­del heeft een quad­co­re pro­ces­sor met 3,1 GHz ( Tur­bo Boost tot aan 4,1 GHz). Daar­naast is er nog een nieu­we con­fi­gu­ra­tie van de 13-inch. Voor 1499 eu­ro krijg je nu de goed­koop­ste MacBook Pro met 2,3- GHz CPU en een 128 GB SSD. Wil je dub­bel zo veel op­slag, dan be­taal je 1750 eu­ro. Bei­de mo­del­len heb­ben een In­tel Iris Plus 640 als gra­fi­sche kaart.

Wil je per se de Touch Bar, dan moet je het 2000 eu­ro du­re mo­del met 3,1 GHz en 256 GB SSD heb­ben. Daar­in zit een In­tel Iris Grap­hics 650. Al­le 13-inch mo­del­len ko­men stan­daard met 8 GB RAM. De twee 15-inch va­ri­an­ten heb­ben 16 GB RAM en zijn al­tijd voor­zien van de Touch Bar. Voor de ver­sie met 2,8- GHz CPU, Ra­de­on Pro 555 en 256 GB SSD be­taal je 2799 eu­ro; het mo­del met 2,9 GHz, Ra­de­on Pro 560 en 512 GB SSD zelfs 3299 eu­ro.

12-inch MacBook

De high- end 12- inch MacBook voor 1799 eu­ro krijgt voort­aan een Co­re i5- pro­ces­sor met 1,3 GHz en Tur­bo Boost tot 3,2 GHz. Laat je ech­ter niet mis­lei­den door de naam – dit is geen ech­te Co­re i5, maar slechts een ener­gie­zui­ni­ge va­ri­ant er­van. Qua pres­ta­ties komt de MacBook hier­mee nog steeds niet in de buurt van de Pro en zelfs de Air is nog snel­ler. De goed­ko­pe­re ver­sie voor 1499 eu­ro heeft een Co­re m3 met 1,2 GHz ( Tur­bo Boost tot 3,0 GHz). Hier maakt de be­na­ming in ie­der ge­val dui­de­lijk dat het om de ener­gie­zui­ni­ge va­ri­ant gaat.

Bei­de mo­del­len heb­ben 8 GB RAM en als gra­fi­sche kaart de In­tel HD Grap­hics 615. Ook ver­nieuwd is het toet­sen­bord. Hier wordt voort­aan het­zelf­de, ver­be­ter­de vlin­der­me­cha­nis­me als op de MacBook Pro ge­bruikt. Het eni­ge ver­schil tus­sen het ba­sis- en high- end mo­del is ten slot­te de hoe­veel­heid op­slag. Het ba­sis­mo­del heeft 256 GB, het an­de­re 512 GB.

MacBook Air

En dan nog een ver­ras­sing: de MacBook Air leeft! Eer­der werd ge­dacht dat Ap­ple de­ze lap­top lang­zaam zou uit­fa­se­ren, maar blijk­baar doet de Air het nog steeds zo goed dat Ap­ple hem niet uit het port­fo­lio wil ha­len. Dan maar even een nieu­we 1,8- GHz In­tel-pro­ces­sor er­in (maar géén Ka­by La­ke) zo­dat klan­ten wel een beet­je waar voor hun geld krij­gen. De prijs blijft het­zelf­de met 1099 eu­ro. Al­le MacBooks zijn nu al te koop bij Ap­ple.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.