Ap­ple TV 4K: weer he­le­maal bij de tijd

Van bui­ten is de nieu­we Ap­ple TV 4K bij­na iden­tiek aan het vo­ri­ge mo­del, maar van bin­nen is er er veel ver­an­derd. Het kast­je on­der­steunt 4K en HDR, de Ap­ple TV is krach­ti­ger dan ooit.

iCreate (Netherlands) - - Feature Apple-Event -

Met de Ap­ple TV 4K ant­woordt Ap­ple ein­de­lijk op be­drij­ven als Goog­le en Ama­zon, die Ap­ple ach­ter­lie­ten in het 1080p-stof. De Ap­ple TV on­der­steunt 4K – ook wel Ul­tra HD ge­noemd – en heeft daar­mee een zeer ho­ge re­so­lu­tie van 3840 bij 2160 pixels. Dat is vier­maal ho­ger dan Full HD van het vo­ri­ge mo­del.

4K en HDR

Met de eer­ste hard­wa­re-up­da­te sinds twee­ën­half jaar is de me­dia­spe­ler ein­de­lijk weer van de­ze tijd. Ver­schil­len­de strea­ming­dien­sten, zo­als YouTu­be en Net­flix, on­der­steu­nen 4K al een tijd­je. 4K is de hoog­ste re­so­lu­tie voor vi­deo- con­tent die ac­tief door con­tent-aan­bie­ders ge­bruikt wordt. Ap­ple com­bi­neert de 4K-beel­den nog met High Dy­na­mic Ran­ge (HDR). Met HDR wor­den beel­den re­a­lis­ti­scher en na­tuur­lij­ker ge­toond. Zo zijn er bij­voor­beeld die­pe­re scha­duw­kleu­ren en is het kleur­be­reik gro­ter. Dat ken­nen we na­tuur­lijk al van foto’s ma­ken met on­ze iPho­ne.

Ver­der heeft het bin­nen­werk van de Ap­ple TV een dik­ke up­gra­de ge­kre­gen. Het kast­je wordt aan­ge­dre­ven door de A10X Fu­si­on- chip. Die zit ook in de nieuw­ste iPad Pro en maakt de Ap­ple TV aan­zien­lijk krach­ti­ger. In de chip zit­ten zes ker­nen, drie voor snel­le pres­ta­ties en drie voor laag ener­gie­ver­bruik. Al naar­ge­lang wat de Ap­ple TV moet doen, wor­den an­de­re ker­nen ge­bruikt.

Een­tje aan­scha en?

Rest de niet on­be­lang­rij­ke vraag: wat kost dat? Bij ons gaat de 32 GB-va­ri­ant voor 199 eu­ro over de toon­bank, bij de 64 GB Ap­ple TV is dit 219 eu­ro. Wan­neer je plan­nen hebt om de Ap­ple TV 4K bin­nen te hen­ge­len is het be­lang­rijk dat je te­le­vi­sie 4K – en even­tu­eel HDR – on­der­steunt, an­ders kun je na­me­lijk be­ter het ou­de­re, goed­ko­pe­re mo­del ha­len voor 159 eu­ro. Ten slot­te heb je een re­la­tief snel­le in­ter­net­ver­bin­ding no­dig, want an­ders wordt het strea­men van 4K-beel­den vrij­wel on­mo­ge­lijk.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.