snacks

Kor­te nieuw­tjes met een by­te!

iCreate (Netherlands) - - Nieus Top 5 -

Si­ri, waar ben ik nu weer?

Uit on­der­zoek blijkt dat Si­ri het meest ge­bruikt wordt door ... vrou­wen van in de 50. Die pra­ten maan­de­lijks zo’n 1,5 uur met Si­ri, ter­wijl de ge­mid­del­de ge­brui­ker dat maar 12 mi­nu­ten doet. Het meest wordt de spraak­as­sis­tent ge­bruikt om te na­vi­ge­ren. Mo­gen we con­clu­de­ren dat vrou­wen per maand 1,5 uur de weg kwijt zijn?

Da­go­bert Cook

Elk uur ver­dient Ap­ple $ 3,6 mil­joen en in­mid­dels staat er meer dan $ 250 mil­jard op de ba­lans. Dat zet je toch aan het den­ken. Kun­nen ze dan écht niet even ie­mand aan­ne­men om Si­ri in het Ne­der­lands fat­soen­lijk te ma­ken? Of ie­der­een 10 GB gra­tis iCloud ge­ven? Of die iPho­nes ge­woon íéts goed­ko­per ma­ken?

Sa­fa­ri, Chro­me, Ope­ra

Na een boek en twee films is er nu ... een Ste­ve Jobs-ope­ra. Vol­gens de com­po­nist is de mu­ziek een men­ge­ling van folk en elek­tro­nisch, waar­mee de druk­ke ziel van Ste­ve wordt weer­spie­geld. We ver­wach­ten in ie­der ge­val een ge­lik­te pre­sen­ta­tie, heel veel don­der­pas­sa­ges en een gi­taar met (re­a­li­ty) dis­tor­ti­on.

Ap­ple daagt per­so­neel uit

De Ap­ple Watch moet ge­brui­kers mo­ti­ve­ren om meer te be­we­gen. Bij het ei­gen per­so­neel helpt Ap­ple nog een hand­je: ze kun­nen spe­ci­a­le ac­ti­vi­tei­ten-T-shirts en -bad­ges win­nen met de in­ter­ne sport-uit­da­gin­gen. Gaat de con­ci­ër­ge van Ap­ple Park dan ook men­sen aan­spre­ken als ze níét ren­nen door de gan­gen?

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.