LE­ZERS­VRA­GEN

Da­ge­lijks de­len le­zers hun er­va­rin­gen met on­ze re­dac­tie. Dit wa­ren af­ge­lo­pen maand de op­val­lend­ste in­zen­din­gen.

iCreate (Netherlands) - - Lezers Vragen -

‘Ant­woord al­len’ niet naar me­zelf

Hoi re­dac­tie, ik be­heer mijn werk­mail in Mail op de Mac. Voor het werk heb ik twee ver­ge­lijk­ba­re e-mail­adres­sen voor het­zelf­de ac­count (mijn af­kor­ting en mijn he­le naam), die de af­ge­lo­pen ja­ren door el­kaar zijn ge­bruikt. Nu heb ik vaak het pro­bleem dat als ik in een groeps­mail op ‘ant­woord al­len’ klik, dat ook mijn ei­gen e-mail­adres in de lijst met ont­van­gers komt te staan. Dat is heel ir­ri­tant. Kan ik dit uit­scha­ke­len? En hoe dan? Al­vast be­dankt! Groetjes Rens

Dit is ge­luk­kig op te los­sen. Je moet even de twee adres­sen aan el­kaar kop­pe­len. Ga in Mail naar ‘ Voor­keu­ren>Ac­counts’ en se­lec­teer je ac­count. Klik in het pa­neel Ac­count­in­for­ma­tie op het uit- klap­me­nu ach­ter ‘E-mail­adres’. Staat hier maar één adres, klik dan op ‘ Wij­zig e-mail­adres­sen’ en voeg via het plus­je je twee­de adres toe. Ga daar­na naar het pa­neel Op­stel­len en kies ach­ter ‘ Ver­stuur nieu­we be­rich­ten via’ de op­tie ‘Se­lec­teer au­to­ma­tisch de bes­te ac­count’. Nu maakt het niet meer uit naar welk adres de groeps­mail is ge­stuurd en welk al­ter­na­tief je ge­bruikt – het wordt ge­zien als één adres en je ei­gen adres wordt niet meer aan de ont­vang­lijst toe­ge­voegd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.