Gra­tis Foto’s-ex­ten­sie?

iCreate (Netherlands) - - Lezers Vragen -

Hal­lo re­dac­tie, met veel ple­zier lees ik jul­lie ma­ga­zi­ne. Nu kom ik in uit­ga­ve 88 een ar­ti­kel te­gen over ex­ten­sies. Er zou zelfs een gra­tis ex­ten­sie zijn, van Mac­phun. Ik heb ge­ke­ken in de App Sto­re, maar he­laas; 10,99 eu­ro is ver­re van gra­tis. Op de web­si­te van Mac­phun wordt be­weerd dat de ex­ten­sie 80% goed­ko­per is. Nog ver­der weg van gra­tis. Nu denk ik dat de ex­ten­sie wel gra­tis is ge­weest ge­zien de op­mer­king in de App Sto­re waar staat ‘And the best part, you get the app ab­so­lu­te­ly free’. We­ten jul­lie hier meer van? Het lijkt er in­der­daad op dat Mac­phun de app Fil­ters for Pho­tos toch be­taald heeft ge­maakt. En om het te ver­doe­ze­len zet­ten ze er met­een een zo­ge­naamd dik­ke kor­ting op. Op­mer­ke­lijk. En zo­als je al scherp op­merk­te, heb­ben ze niet ge­zien dat de App Sto­re-tekst nog wel mel­ding maakt van de gra­tis­heid. He­laas blij­ven app-prij­zen ver­an­de­ren. We pro­be­ren in iCre­a­te al­tijd de stan­daard­prijs te noe­men en ne­ge­ren de tij­de­lij­ke kor­tin­gen. Maar prijs­ver­an­de­rin­gen hou­den we he­laas niet te­gen …

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.