Ac­cent­te­kens kun­nen wél met het Smart Key­board

iCreate (Netherlands) - - Lezers Vragen -

Je hebt he­le­maal ge­lijk. Daar kwa­men we hier op de re­dac­tie ook al ach­ter. Ik heb zelf nooit ac­cent­te­kens of um­lau­ten met de op­ti­on-toets ge­typt (ben op­ge­groeid met een Duits QWERTZ-toet­sen­bord, daar heb je stan­daard al­le um­lau­ten; ac­cen­ten wer­ken weer com­pleet an­ders), daar­om dacht ik er niet met­een aan. En toen ik op in­ter­net ging zoe­ken en op Ap­ple’s ei­gen web­si­te (!) zag dat het niet mo­ge­lijk zou zijn, heb ik ook geen ver­de­re po­gin­gen meer ge­daan. Als straf moet ik nu al­le ar­ti­ke­len op de iPad Pro ty­pen in plaats van op een mooie 4K iMac. Be­dankt voor het mel­den! Sven Bes­te re­dac­tie, in iCre­a­te 90 op pa­gi­na 69 lees ik zo­juist een ar­ti­kel over ac­cent­te­kens op de iPad Pro. Mijns in­ziens is hier iets niet cor­rect. In het ar­ti­kel staat dat je geen ac­cent­te­kens met een Smart Key­board kan ty­pen, maar dit kan wel, zo­als dat ook op de Mac ge­beurt. Dus op­ti­on + een spe­ci­a­le toets­com­bi­na­tie (bij­voor­beeld op­ti­on +u + a voor een ä). Af­han­ke­lijk van de taal­in­stel­lin­gen moet dit ge­woon wer­ken. Met vrien­de­lij­ke groet, Jan Koop­mans

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.