Maak een klas­siek te­le­por­ta­tie-ef­fect

Door een een­vou­di­ge over­gang toe te pas­sen cre­ëer je een gaaf, sci­en­ce cti­on­ach­tig ta­fe­reel.

iCreate (Netherlands) - - Workshop / iMovie -

Al in de vroe­ge ja­ren van de ci­ne­ma ver­scheen het te­le­por­ta­tie- ef­fect op het wit­te doek – mis­schien wel het po­pu­lair­ste sci­en­ce­fic­ti­on­ef­fect al­ler tij­den. Op het eer­ste ge­zicht lijkt zo’n film­truc voor­be­hou­den aan de er­va­ren film­edi­tors, maar je maakt het ge­mak­ke­lijk in iMo­vie.

Eerst pro­du­ceer je ge­schikt lm­ma­te­ri­aal. Op een lo­ca­tie zon­der be­we­ging op de ach­ter­grond schiet je een vi­deo. Eerst zon­der per­soon in beeld, daar­na met. Ver­vol­gens plak je de scè­nes ach­ter el­kaar in iMo­vie en doet het Over­vloei­en-e ect de rest van het werk. De­ze over­gang – ook wel be­kend als cross-fa­de – wordt al tien­tal­len ja­ren in de lm­we­reld ge­bruikt. Het werd bij­voor­beeld toe­ge­past om het ruim­te­schip TARDIS uit Doc­ter Who door de tijd te la­ten rei­zen, of Star Trek’s Cap­tain Kirk naar een an­de­re pla­neet te zen­den.

Hoe je dit e ect zelf cre­ëert, leg­gen we stap voor stap uit in de­ze work­shop. Wil je je te­le­por­ta­tie­vi­deo he­le­maal sci­en­ce cti­on lm-waar­dig ma­ken, dan heb­ben we op pa­gi­na 68 nog een Ge­ni­us-ar­ti­kel, waar­in we we pas­sen­de ge­luid­se ec­ten en sci - lters zoe­ken en toe­voe­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.