Met be­hulp van de ge­a­van­ceer­de ge­reed­schap­pen van Fi­nal Cut Pro maak je schit­te­ren­de con­ver­sies naar zwart-wit.

iCreate (Netherlands) - - Workshop / Final Cut Pro -

oor het ge­brek aan kleur gaat je aan­dacht in een zwart-wit­op­na­me he­le­maal naar de vor­men en struc­tu­ren in je scè­ne. Mo­no­chro­me clips met hoog con­trast ge­ven je film een bij­zon­der ele­gan­te look ter­wijl je te­ge­lij­ker­tijd een dik­ke knip­oog doet naar vin­ta­ge Hol­ly­wood-pro­duc­ties. Te­gen­woor­dig ko­men uit het stads­deel van Los An­ge­les zelf al weer va­ker zwart-wit­films, zo­als ‘The Ar­tist’, dat en­ke­le ja­ren ge­le­den nog een Os­car won.

Je zou den­ken dat het vol­doen­de is om ge­woon de kleur uit je frag­men­ten te ha­len om een pri­ma zwart-wit­film te ma­ken. Maar niets is min­der waar. Als je al­leen de kleur ver­wij­dert, krijg je een niets­zeg­gen­de grij­ze brij. Om het ef­fec­tief te doen, ver­hoog je daar­na nog de in­ten­si­teit van de high­lights en van de don­ker­ste scha­du­wen. Op die ma­nier krijg je een bij­zon­der con­trast­rijk beeld en dat is juist goed voor zwart-wit. In de­ze work­shop doen we dat met be­hulp van de fil­ters, het his­to­gram en het Co­lor Board van Fi­nal Cut Pro. Maak sfeer­vol­le zwart-wit­films

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.