Net als de iPho­ne 4

iCreate (Netherlands) - - FEATURE IPHONE 8 & APPLE WATCH SERIES 3 -

Als je de iPho­ne 8 van de voor­kant be­kijkt, zul je niets nieuws ont­dek­ken. Dit zou net zo goed een iPho­ne 6 uit 2014 kun­nen zijn. De ach­ter­kant ver­raadt ech­ter dat het hier de 8 be­treft. In te­gen­stel­ling tot de vijf voor­gaan­de ge­ne­ra­ties, is de ach­ter­kant na­me­lijk weer van glas – net als bij de iPho­ne 4(s). Ap­ple be­looft dat dit glas vijf­tig pro­cent duur­za­mer is dan het glas van voor­gaan­de mo­del­len, maar dat maakt ons er niet ge­rust op als hij op de grond valt. Glas blijft breek­baar, dus voor­zich­tig­heid – of een hoes­je – is ge­bo­den. Wat het glas wel als groot voor­deel heeft, is dat het be­dui­dend ste­vi­ger in de hand ligt dan alu­mi­ni­um. De vo­ri­ge ge­ne­ra­ties iPho­nes wil­den nog wel eens uit de han­den glip­pen, voor­al in de Plus-va­ri­ant, dat ge­voel heb­ben we bij de 8 veel min­der. Ge­zien de ver­hoog­de breek­baar­heid is dat een pret­ti­ge bij­kom­stig­heid.

Niet al­leen het glas is nieuw aan de ach­ter­kant, ook de kleu­ren zijn dat. De kleu­rop­ties zijn ge­hal­veerd tot drie. In plaats van goud, ro­sé­goud, zil­ver, zwart, git­zwart en het spe­ci­a­le rood van de 7, heb je spa­ce­grijs, zil­ver en goud. De­ze kleur­na­men dek­ken ech­ter al­le drie niet he­le­maal de la­ding. Zil­ver zou­den wij eer­der wit noe­men, spa­ce­grijs is meer zwart. Het zijn ech­ter niet de die­pe wit­te en zwar­te kleu­ren van de voor­kant, maar meer mat­te tin­ten. De gou­den kleur zit­ten tus­sen het goud en ro­sé­goud van de iPho­ne 7 in, al neigt het meer naar ro­sé. Voor al­le drie de fi­nis­hes, en voor­al voor de gou­den, geldt dat de kleur on­der ver­schil­len­de licht­om­stan­dig­he­den an­ders uit­pakt. Voor je ge­voel geeft dat de kleu­ren wat meer diep­te. Door de­ze bij­zon­der kleu­ring val­len ook vin­ger­af­druk­ken niet zo op.

Wat aan de ach­ter­kant nog meer op­valt, is dat de­ze veel clea­ner is. Ver­dwe­nen bij de iPho­ne 7 de an­ten­ne­ban­den al naar bo­ven en on­de­ren, nu zijn die, dank­zij de gla­zen be­hui­zing, he­le­maal ver­dwe­nen. Al­leen op de zij­kant zijn de klei­ne streep­jes nog zicht­baar. En ook op de tekst aan de on­der­kant is be­knib­beld. Geen mo­del­num­mers en cryp­ti­sche FCCen IC- co­des meer – ge­woon ‘iPho­ne. De­sig­ned by Ap­ple in Ca­li­for­nia. As­sem­b­led in Chi­na’. Kort, krach­tig en op­ge­ruimd.

Draad­loos en snel op­la­den

De gla­zen ach­ter­kant is ech­ter niet al­leen in­ge­voerd om zo­maar weer eens wat an­ders te doen. De be­lang­rijk­ste re­den is dat de iPho­ne nu draad­loos op­la­den on­der­steunt. En de eer­lijk­heid ge­biedt te zeg­gen dat Ap­ple hier wel een pas op de plaats maakt. Er zijn al ja­ren An­droid-te­le­foons op de markt die draad­loos op­la­den via de Qi­stan­daard on­der­steu­nen en Ap­ple be­kri­ti­seer­de de­ze ma­nier van op­la­den al­tijd. ‘Zo lang draad­loos op­la­den be­te­kent dat je je ap­pa­raat op een plaat­je moet leg­gen, dat je op zijn beurt zelf ook weer op het stop­con­tact moet aan­slui­ten, voegt dit niets toe.’ Blijk­baar is Ap­ple van ge­dach­te ver­an­derd. En toe­ge­ge­ven, het is in­der­daad soms han­dig als je je te­le­foon maar neer hoeft te leg­gen om hem op te la­den, en je de­ze met het scherm naar de bo­ven­kant nog ge­woon kunt ge­brui­ken. Leg je je iPho­ne op zo’n op­la­der, dan merk je dat de­ze tech­niek ge­ba­seerd is op mag­ne­tis­me. De iPho­ne wordt als het wa­re vast­ge­zo­gen en ligt sta­biel, on­danks dat hij wat over de op­la­der steekt. En een hoes­je is ook geen pro­bleem, daar laadt hij pri­ma door­heen.

Het goe­de nieuws is dat Ap­ple dit keer niet zo ei­gen­wijs is ge­weest om een vol­le­dig nieu­we stan­daard voor draad­loos op­la­den te in­tro­du­ce­ren. Qi (spreek uit ‘tsjie’, als­of je niest) is na­me­lijk een uni­ver­se­le stan­daard die al op veel plaat­sen wordt ge­bruikt. In au­to’s, ho­tels, kof­fie­bars en vlieg­vel­den zijn al ve­le op­la­ders, of meu­bel­stuk­ken met ge­ïn­te­greer­de op­la­der, te vin­den, die nu dus ook

Ap­ple be­looft dat het glas vijf­tig pro­cent duur­za­mer is.

je iPho­ne van ex­tra pro­cent­jes kun­nen voor­zien. Bo­ven­dien be­te­kent het dat er al ver­schil­len­de op­la­ders te koop zijn. Ap­ple le­vert de­ze zelf niet mee, maar fa­bri­kan­ten als Mop­hie en Bel­kin ver­ko­pen ze al (voor een eu­rootje of zes­tig). Wil je zo’n la­der aan­schaf­fen, dan moet je wel even op­let­ten dat je een 7,5-Watt-va­ri­ant koopt. Op dit mo­ment on­der­steunt de iPho­ne nog slechts 5 Watt, net zo veel als de mee­ge­le­ver­de ‘ou­der­wet­se’ op­la­der met het Lightning-ka­bel­tje, maar Ap­ple heeft be­loofd met een na­bije iOS-up­da­te 7,5 Watt te on­der­steu­nen. Dat be­te­kent dus dat je iPho­ne snel­ler vol is.

Over snel op­la­den ge­spro­ken, wel­licht heb je al wel eens ge­merkt dat je iPho­ne via de op­la­der

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.