True To­ne

iCreate (Netherlands) - - FEATURE IPHONE 8 & APPLE WATCH SERIES 3 -

Eer­der in de­ze re­view stel­den we dat je aan de voor­kant niet ziet of je een iPho­ne 6 of 8 in han­den hebt. Daar moe­ten we ech­ter wel een klei­ne voet­noot bij zet­ten: mits het scherm uit staat. De iPho­ne heeft na­me­lijk voor het eerst een True To­ne-dis­play – een tech­niek die de iPad Pro al even heeft. True To­ne be­te­kent dat de iPho­ne het om­ge­vings­licht meet en daar de kleu­ren die het weer­geeft op aan­past. De wit­ba­lans en kleur tem­pe­ra­tuur is bij dag­licht dus an­ders dan on­der een tl-lamp. Het doel hier­van is om de kleu­ren op het scherm on­der al­le om­stan­dig­he­den zo nauw­keu­rig mo­ge­lijk weer te ge­ven. Bij de iPad Pro heeft dit voor­al meer­waar­de voor gra­fi­sche vorm­ge­vers die op een pro­fes­si­o­ne­le ma­nier met kleu­ren be­zig zijn. Op de iPho­ne is het een leu­ke ver­nieu­wing, die je pas merkt als je weer een ou­de­re iPho­ne in je hand hebt. True To­ne kan ove­ri­gens wor­den over­ru­led door Night Shift. Bij Night Shift wor­den de blau­we tin­ten ’s avonds uit het scherm ge­fil­terd, zo­dat je be­ter in slaap kunt val­len. Zijn True To­ne én Night Shift in­ge­scha­keld, dan op­ti­ma­li­seert True To­ne wel de kleu­ren voor de licht­con­di­ties, maar zal het blauw er even­goed uit­ge­fil­terd wor­den.

Een an­de­re ver­be­te­ring aan de voor­kant van de iPho­ne ont­dek je niet eens op het eer­ste ge­zicht, maar op het eer­ste ge­hoor. De spea­kers zijn 25 pro­cent lui­der ge­wor­den, met die­pe­re bas. Het re­sul­taat is echt in­druk­wek­kend voor zo’n dun en com­pact ap­pa­raat – veel klei­ne spea­ker­tjes (het tien­tjes­werk) wor­den over­bo­dig, zo veel her­rie komt er uit een iPho­ne. De spea­kers aan de on­der­kant van de iPho­ne wer­ken goed sa­men met die aan de voor­kant (waar je met bel­len je oor te­gen­aan houdt). De­ze twee ma­ken een ste­re­oef­fect mo­ge­lijk, fijn bij ga­mes en vi­deo’s. Kan­tel je je iPho­ne, dan draai­en ook de spea­kers om, zo­dat links links blijft en rechts rechts.

Ca­me­ra

Zo­als bij el­ke nieu­we ver­sie van de iPho­ne, heeft Ap­ple weer heel veel aan­dacht aan de ca­me­ra ge­ge­ven. ‘s We­relds po­pu­lair­ste ca­me­ra heeft nog steeds 12 me­ga­pixels, maar heeft een gro­te­re en snel­le­re sen­sor. De­ze maakt be­te­re beeldsta­bi­li­sa­tie mo­ge­lijk, wat nog eens wordt ver­sterkt door op­ti­sche beeldsta­bi­li­sa­tie. Lo­gi­scher­wijs zorgt dit voor min­der be­we­ging in je foto’s en vi­deo’s, wat met na­me bij don­ke­re scè­nes een groot voor­deel is. In de prak­tijk maakt de ca­me­ra voor­al bij wei­nig licht een gro­te stap voor­uit. Was zelfs

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.