Snap­pier

iCreate (Netherlands) - - FEATURE IPHONE 8 & APPLE WATCH SERIES 3 -

We stel­den eer­der al dat de der­de ge­ne­ra­tie van Ap­ple-pro­duc­ten vaak pas écht op ni­veau zit­ten. Het mag dan ook geen ver­ras­sing he­ten dat de Se­ries 3 in­tern flink is ver­be­terd. De nieu­we S3-pro­ces­sor is maar liefst 70 pro­cent snel­ler dan de vo­ri­ge ge­ne­ra­tie. Dat maakt in de ge­bruik­s­er­va­ring echt een we­reld van ver­schil. Veel­ge­bruik­te ac­ties als het ope­nen van het be­die­nings­pa­neel door van on­de­ren naar bo­ven te ve­gen, of het wis­se­len van wij­zer­plaat door naar links of rechts te ve­gen, gaan nu al­tijd di­rect en vloei­end, waar je bij de Se­ries 2 nog wel eens twee of drie keer moest ve­gen voor de ge­wens­te ac­tie volg­de. Ook het ope­nen van apps en het op­ha­len van de in­for­ma­tie gaat merk­baar snel­ler. En voor Si­ri be­te­kent de­ze snel­heids­ver­be­te­ring dat hij ook te­rug kan pra­ten. Dat klinkt als een fu­ti­li­teit, maar het brengt de as­sis­tent echt tot le­ven.

Ook de draad­lo­ze chip is nieuw: de W2. De­ze le­vert 85 pro­cent snel­le­re wi­fi en is 50 pro­cent zui­ni­ger voor wi­fi en blue­tooth dan de chip in de Se­ries 2. Bo­ven­dien is de Watch slim ge­noeg om zelf te be­pa­len wat snel­ler en zui­ni­ger is: het ge­bruik van wi­fi en blue­tooth via de iPho­ne, of recht­streeks ver­bin­den met een be­kend wi­fi­net­werk. Ligt je iPho­ne bij­voor­beeld op een an­de­re ver­die­ping, dan zal de Watch, voor het ge­bruik van apps en het bin­nen­ha­len van in­for­ma­tie, zelf ver­bin­din­gen ma­ken met het wi­fi-net­werk, mits je daar in het ver­le­den als eens op bent in­ge­logd. In de over­tref­fen­de trap zou de Watch the­o­re­tisch zelfs met een be­kend wi­fi-net­werk kun­nen ver­bin­den als je je iPho­ne thuis hebt ge­la­ten – al kon Ap­ple ons niet ga­ran­de­ren dat dat al­tijd zo werkt.

Ook nieuw is een ba­ro­me­tri­sche hoog­te­me­ter, die spor­tapps kun­nen in­zet­ten om hoog­te­ver­schil te me­ten. Dat geeft weer ex­tra ge­ge­vens voor je work- outs zon­der iPho­ne, zo­als bij hard­lo­pen, maar an­de­re ont­wik­ke­laars kun­nen hier­van ook ge­bruik­ma­ken voor bij­voor­beeld ski- of snow­board-apps. Bij­zon­der is ech­ter dat iFixit, de be­roem­de web­si­te die al­le Ap­ple-pro­duc­ten open schroeft, ont­dek­te dat zo’n me­ter ook al in de Se­ries 2 zat. Blijk­baar was die niet goed ge­noeg, of heeft Ap­ple hem sim­pel­weg niet ge­ac­ti­veerd om de Se­ries 3 weer ex­tra be­staans­recht te ge­ven.

De toe­komst zon­der Watch?

De snel­heids­ver­be­te­ring is wat ons be­treft het be­lang­rijk­ste nieuws van de Se­ries 3, maar de func­tie

Ap­ple ver­koopt nog wel al­ter­na­tie­ve band­jes, maar dan als ex­traatje.

met de groot­ste cool-fac­tor was na­tuur­lijk de on­der­steu­ning voor LTE, waar­door hij zelf ver­bin­ding kan ma­ken met het mo­bie­le net­werk. De­ze nog 0,9 mm dik­ke­re Watch, her­ken­baar aan de ro­de stip op de kroon, kan zon­der iPho­ne bel­len en in­ter­net­ten, je kunt mu­ziek strea­men en ont­vangt ge­woon al­le be­rich­ten en no­ti­fi­ca­ties. He­laas moe­ten wij nog wach­ten op de­ze Cel­lu­lar-va­ri­ant, die naast alu­mi­ni­um in staal en ke­ra­misch ver­krijg­baar is. In eer­ste in­stan­tie is hij in tien lan­den, en bij een be­perkt aan­tal pro­vi­ders, te koop. Het is

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.