Steeds dui­de­lij­ker doel

iCreate (Netherlands) - - FEATURE IPHONE 8 & APPLE WATCH SERIES 3 -

Bij de eer­ste Ap­ple Watch was het nog wat on­dui­de­lijk hoe Ap­ple het ap­pa­raat wil­de ver­mark­ten. Was het een mo­de-item? Was het een gad­get voor tech-freaks? Of was het een sport­ac­ces­soi­re? De af­ge­lo­pen ja­ren heeft Ap­ple die vi­sie wat strak­ker ge­kre­gen: het sport- en ge­zond­heids­as­pect heeft dui­de­lijk de fo­cus ge­kre­gen, de aan­vul­len­de func­ties zijn leu­ke ex­tra’s. Dat geldt voor de in­ter­ne ver­be­te­rin­gen: de hoog­te­me­ter en iPho­ne- on­af­han­ke­lijk­heid zijn met na­me met spor­ten in­te­res­sant. En ook de ver­be­te­rin­gen in watchOS 4 heb­ben een ster­ke fo­cus op dit ge­bied, ge­tui­ge de ver­be­ter­de Wor­koutapp en uit­ge­brei­de­re hart­sla­g­ana­ly­se.

Twee jaar ge­le­den zou je ge­dacht heb­ben dat de markt voor sport­ac­ces­soi­res vrij klein is. Maar voor de zo­veel­ste keer heeft Ap­ple iets heel knaps klaar­ge­speeld. Het is het be­drijf na­me­lijk weer ge­lukt om een pro­duct te ont­wik­ke­len dat een be­hoef­te ver­vult waar­van men­sen niet wis­ten dat ze die had­den. Dank­zij de ac­ti­vi­tei­ten­rin­gen, de aan­moe­di­gin­gen en her­in­ne­rin­gen om even te gaan staan, gaan ook min­der-ac­tie­ve­lin­gen meer be­we­gen. Zon­der dat het sto­rend of ir­ri­tant is, gaan die rin­gen toch tus­sen je oren zit­ten, wil je ze vol ma­ken, en volg je die sub­tie­le aan­spo­ring om even te gaan staan toch op. Een ge­zon­de­re le­vens­stijl is voor ie­der­een goed en de Ap­ple Watch helpt hier erg goed bij. En kijk niet ver­rast op als hier de ko­men­de ja­ren nog ve­le ont­wik­ke­lin­gen in zul­len vol­gen.

Moet je daar­op wach­ten? Nee, de Ap­ple Watch Se­ries 3 is een erg goed pro­duct en dé Watch die je nu moet heb­ben. Het gaat mis­schien wat ver om te up­da­ten van­af de Se­ries 2, hoe­wel het snel­heids­ver­schil op­mer­ke­lij­ker is dan je zou ver­wach­ten. De Se­ries 2 is nu uit de schap­pen, de Se­ries 1 is nog wel ver­krijg­baar. De veel be­te­re pres­ta­ties, wa­ter­dicht­heid, GPS-chip en het hel­der­de­re scherm van de Se­ries 3 zijn die hon­derd eu­ro ex­tra ech­ter ab­so­luut waard. Moet je wach­ten op de Cel­lu­lar-ver­sie, die 80 eu­ro duur­der is? Al­leen als je dat écht wilt gaan ge­brui­ken. Het kan een over­we­ging zijn om de­ze ver­sie al­vast te ko­pen, met in het ach­ter­hoofd dat er in de toe­komst meer mo­ge­lijk­he­den en toe­pas­sin­gen zul­len ko­men. Maar te­gen die tijd kun je dat geld ook ge­brui­ken voor een vol­gen­de ge­ne­ra­tie Watch, die dan ook weer snel­ler zal zijn, meer zal kun­nen en mis­schien wel wat dun­ner is.

Om écht iPho­ne-loos door het le­ven te gaan, heeft de Watch nog ve­le in­haal­sla­gen te ma­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.