Als je je vi­deo’s wilt pu­bli­ce­ren op YouTu­be, dan ko­men lied­jes waar geen co­py­right op zit goed van pas. En die vind je … op YouTu­be!

iCreate (Netherlands) - - WORKSHOP IMOVIE -

ideo’s pu­bli­ce­ren op YouTu­be is al­tijd een din­ge­tje, voor­al als het aan­komt op mu­ziek­keu­ze. Bij vi­deo­pro­jec­ten voor ei­gen ge­bruik gaan we he­le­maal los met klas­sie­kers en he­den­daag­se hits. Die va­kan­tie in Ita­lië? Daar zet­ten we ge­woon de groot­ste hits van Eros Ra­maz­zot­ti on­der. Die vi­deo die je ge­maakt hebt voor de brui­loft van je tan­te? All You Need is Lo­ve van The Be­at­les er­on­der en klaar! Zelfs voor vi­deo’s die we to­nen aan een gro­ter pu­bliek wa­gen we het er­op, want hoe groot is de kans dat ie­mand in je ken­nis­sen­kring je wijst op het juis­te ge­bruik van au­dio­ma­te­ri­aal waar je ei­gen­lijk de rech­ten niet op hebt?

Een vi­deo die je pu­bli­ceert op YouTu­be is ech­ter een an­der ver­haal, want elk lied­je dat je ge­bruikt wordt au­to­ma­tisch her­kend. Als je pech hebt en de recht­ma­ti­ge ei­ge­naar is streng, dan wordt je vi­deo zon­der par­don ge­blok­keerd. Je voor­komt dit door mu­ziek te kie­zen die je pro­bleem­loos mag ge­brui­ken. iMo­vie heeft zelf een aar­di­ge col­lec­tie rech­ten­vrije klan­ken, maar voor nog meer mu­ziek­keu­ze kijk je op YouTu­be. Waar pre­cies? Dat lees je op de­ze pa­gi­na’s.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.