iPho­ne-abon­ne­ment

iCreate (Netherlands) - - VOORWOORD - Ar­jan Krop­man akrop­man@fnl.nl

Als je van plan bent de nieu­we iPho­ne 8 aan te schaf­fen, heb ik goed nieuws voor je. Je kunt je iPho­ne na­me­lijk heel een­vou­dig een flink stuk goed­ko­per krij­gen dan de­ze bij Ap­ple zelf kost. Eu­ro­pe­se re­gel­ge­ving en knet­ter­har­de con­cur­ren­tie heb­ben er na­me­lijk voor ge­zorgd dat KPN, Voda­fo­ne en T-Mo­bi­le een fik­se kor­ting op de iPho­ne ge­ven.

Een paar jaar ge­le­den kost­te een te­le­foon in com­bi­na­tie met een abon­ne­ment nog een flink stuk meer dan een los­se te­le­foon. Je be­taal­de in to­taal ge­du­ren­de de loop­tijd van je abon­ne­ment niet al­leen meer af dan de te­le­foon nieuw kost­te, de pro­vi­ders re­ke­nen­den ook nog eens een ren­te­per­cen­ta­ge voor de ‘le­ning’. De EU heeft daar een ein­de aan ge­maakt. De pro­vi­ders ge­droe­gen zich als geld­schie­ters en hiel­den zich niet aan de daar­voor gel­den­de re­gels. In heel wat ge­val­len moest er zelfs geld aan klan­ten te­rug­be­taald wor­den.

De af­ge­lo­pen twee jaar is er ver­vol­gens flink wat con­cur­ren­tie tus­sen de te­le­foon­reu­zen ont­staan. Voor­al Voda­fo­ne en T-Mo­bi­le vech­ten om de gun­sten van de klant. Dit al­les heeft er nu toe ge­leid dat een iPho­ne bij een nieuw con­tract min­der duur is dan een los­se iPho­ne bij Ap­ple. Het ver­schil kan op­lo­pen tot bij­na hon­derd eu­ro. Daar­naast la­ten de pro­vi­ders je kie­zen hoe je je te­le­foon wilt af­be­ta­len: in een keer of in maan­de­lijk­se de­len waar­bij je de hoog­te van het be­drag kunt be­pa­len. Hoe ho­ger het maand­be­drag, hoe la­ger het be­drag dat je bij aan­schaf moet be­ta­len. Het abon­ne­ment blijft in al­le ge­val­len ge­lijk in prijs. Zelfs een Sim On­ly-abon­ne­ment is niet goed­ko­per dan het iPho­ne-abon­ne­ment.

Voor het eerst geldt nu dus dat een iPho­ne in com­bi­na­tie met een abon­ne­ment goed­ko­per is dan een los­se iPho­ne. Wil je wat re­ken­voor­beeld­jes zien? Check on­ze si­te www.icre­a­te­ma­ga­zi­ne.nl/

ipho­ne-abo dan even, ik heb er wat voor­beel­den voor je op ge­zet. Ga je echt tot aan­schaf over? Maak dan zelf even een be­re­ke­ning of je echt goed­ko­per uit bent en waar de voor­waar­den voor jou het bes­te zijn.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.