Ap­ple heeft 2,5 jaar voor­sprong

De ipho­ne X-ca­me­ra en -ge­zichts­her­ken­ning ge­ven Ap­ple een voor­sprong van 2,5 jaar op de con­cur­ren­tie, al­dus een ana­list.

iCreate (Netherlands) - - NIEUWS TOP 10 -

Het en­thou­si­as­me van Ap­ple over de nieu­we iPho­ne X- ca­me­ra­tech­niek en de - ge­zichts­her­ken­ning lijkt niet over­dre­ven. Vol­gens tech­no­lo­gie-ana­list Ming- Chi Kuo van KGI Se­cu­ri­ties is het echt een bij­zon­der staal­tje tech­niek. Nog voor Kuo zijn han­den op de tech­niek van de X wist te leg­gen, had hij al het idee dat de Tru­eDepth- ca­me­ra Ap­ple twee jaar voor­uit zou hel­pen. Nu hij wat meer de­tails kent, ver­wacht hij dat an­de­re te­le­foon­fa­bri­kan­ten min­stens 2,5 jaar no­dig zul­len heb­ben om de tech­niek van Ap­ple te eve­na­ren.

De Tru­eDepth-tech­niek staat aan de ba­sis van de nieu­we ge­zichts­her­ken­ning van de iPho­ne X, die nog ve­le ma­len vei­li­ger is dan het in­mid­dels ver­trouw­de Touch ID. Ge­com­bi­neer­de ca­me­ra’s en sen­so­ren ma­ken een 3D-scan van je ge­zicht die vrij­wel hon­derd pro­cent be­trouw­baar is. Dat klinkt sim­pel, maar blijk­baar is het tech­nisch zo ge­a­van­ceerd dat de ana­list ver­wacht dat de con­cur­ren­ten van Ap­ple zich hier on­danks het goe­de voor­beeld nog lang op stuk zul­len bij­ten.

De ca­me­ra en ge­zichts­her­ken­ning zijn echt een bij­zon­der staal­tje tech­niek.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.