snacks

Kor­te nieuw­tjes met een by­te!

iCreate (Netherlands) - - NIEUWS TOP 10 -

Nieu­we emo­ji’s gen­der­neu­traal

In de aan­ko­men­de lich­ting emo­ti­cons zul­len drie gen­der­neu­tra­le emo­ji’s hun op­wach­ting ma­ken. Voor ie­der­een die zich niet iden­ti­fi­ceert als man of vrouw, maar ook geen gei­nig geel rond­je met een ex­pres­sie­ve uit­druk­king is? On­der­tus­sen is er na­tuur­lijk niets zo uni­ver­seel en gen­der­neu­traal als de poep-emo­ji.

Scha­ken be­wust slo­mer

In de pro­gram­meer­co­de van Scha­ken, dat op el­ke Mac ge­ïn­stal­leerd staat, is een tekst­je op­ge­no­men waar­in staat dat de com­pu­ter al­tijd wat ver­tra­ging toe­voegt aan zijn zet­ten. Het zou de re­la­tie tus­sen mens en ma­chi­ne na­me­lijk scha­den als eerst­ge­noem­de in re­cord­tijd van de (schaak)mat ge­veegd wordt.

Mi­cro­soft Ed­ge op iOS

Mi­cro­soft heeft een bè­ta van zijn brow­ser Ed­ge uit­ge­bracht voor iOS. Waar­om? Dat zou­den wij ook graag wil­len we­ten. Op pc’s wordt Ed­ge vrij­wel uit­slui­tend ge­bruikt om een an­de­re (lees: be­te­re) brow­ser te down­lo­a­den, maar de iPho­ne heeft met Sa­fa­ri al een uit­ste­ken­de brow­ser. Al­les be­ter dan In­ter­net Ex­plo­rer?

Si­ri stapt over op Goog­le

Mis­schien pro­beert Mi­cro­soft met Ed­ge op iOS zijn zoek­ma­chi­ne Bing nog een beet­je te plug­gen, want Si­ri is sinds kort over­ge­stapt op zoe­ken met Goog­le. Bye bye, Bing! We ho­pen ech­ter wel dat Si­ri zijn mond een beet­je dicht kan hou­den en niet on­ze diep­ste ge­hei­men door­sluist naar Goog­le.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.