ein­de­lijk: so­nos krijgt Air­play 2 (en si­ri)

so­nos maakt ein­de­lijk echt werk van de com­pa­ti­bi­li­teit met Ap­ple. we kun­nen niet wach­ten.

iCreate (Netherlands) - - NIEUWS TOP 10 -

De vas­te le­zer weet hoe dol wij zijn op So­nos. Het au­dio­merk maakt heel mooie spea­ker-sys­te­men die erg ge­mak­ke­lijk in ge­bruik zijn, goed klin­ken en ook nog best be­taal­baar zijn. Er ont­brak ech­ter al­tijd een be­lang­rij­ke func­tie: So­nos en Air­Play gin­gen niet sa­men. Je moest en zou de mu­ziek op­star­ten via de So­nos-app op je iPho­ne, iPad of Mac – iTu­nes of de Mu­ziek-app wa­ren uit den bo­ze, om nog niet te spre­ken over au­dio via apps als YouTu­be of Fa­ce­book. Aan de­ze on­zin komt nu een eind, er­gens in 2018 zul­len al­le be­staan­de spea­kers com­pa­ti­bel zijn met Air­Play 2. Dit be­te­kent dat je di­rect mu­ziek kunt af­spe­len van­uit de Mu­ziekapp van Ap­ple: kies een song of af­speel­lijst en druk op het Air­Play- knop­je dat au­to­ma­tisch in beeld ver­schijnt.

Air­Play 2 werd ge­ïn­tro­du­ceerd met iOS 11 en be­te­kent een di­rect ge­vaar voor So­nos. Want waar het So­nos-sys­teem zich in on­der­scheid­de, was de mo­ge­lijk­heid om ver­schil­len­de spea­kers los en vast te kop­pe­len. Met Air­Play 2 kan zul­ke mul­ti­room-au­dio in prin­ci­pe met ál­le spea­kers, al moe­ten fa­bri­kan­ten wel een firm­wa­re-up­da­te door­voe­ren voor­dat je spea­kers be­schik­baar zijn. Door dit sys­teem nu ook te om­ar­men, zet So­nos het ge­vaar om in een voor­deel: de goe­de, be­taal­ba­re spea­kers mét Air­Play.

So­nos maak­te dit ge­wel­di­ge nieuws be­kend op een pre­sen­ta­tie van het merk in New York. Daar toon­den ze ook een splin­ter­nieu­we spea­ker, de So­nos One: de door­ont­wik­ke­ling van de Play:1, met zes in­ge­bouw­de mi­cro­foon­tjes die spraak­be­stu­ring mo­ge­lijk ma­ken. Dit is een di­rec­te con­cur­rent van Ap­ple’s Ho­mePod, de Goog­le Ho­me en Ama­zon Echo: spraak­be­stuur­de slim­me spea­kers. Ook hier po­si­ti­o­neert So­nos zich tac­tisch: het wil de spraak­be­stu­ring van al de­ze plat­for­men on­der­steu­nen, zo­dat So­nos One het mid­del­punt van een huis­hou­den vol An­droids en iPho­nes kan wor­den. Er­gens in 2018 kun je de So­nos One ook be­die­nen met Si­ri.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.